•  
  •  
   
  •  
   • pedijatar - endokrinolog
  • Dr Tomislav Ćuk

  • Radno iskustvo
   30 godina radnog iskustva
   Opsta bolnica Subotica, bolnica sekundarne zdravstene zastite.
   U periodu radnog staža obavljao funkcije pomocnika direktora za medicinska pitanja, načelnika dečjeg odeljenja, Šefa dijabetoloskog kabineta za decu i omladinu u Opštoj bolnici Subotica.
   Glavne aktivnosti i odgovornosti:
   specijalista pedijatar-endokrinolog u Službi za Pedijatriju i ambulantno -polikliničkoj sluzbi.

   Obrazovanje i osposovljavanje
   1993. - Stručno zvanje subspecijaliste endokrinologa
   1991. - Specijalizaciju iz pedijatrije položio
   ( obrazovanje stekao na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „ Dr Vukan Cupic „ Beograd),
   1983. - Stekao zvanje doktora medicine stekao, stručni ispit položio 1984. godine .

   Sva zvanja stekao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
   Tokom specijalizacije deo staža obavio u Kraljevskoj Univerzitetkoj bolnici „Rigshospitalet“ u Kopenhagenu, Danska.
   Prvu godinu magistaraskih studija obavio na Klinici „Rebro„ u Zagrebu.
   Obavio usavršavanje Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Fakultetom za organizacione nauke (FON) u Beogradu.
   Kontinuirano se edukovao na svetskim, evropskim i domaćim kongresima i drugim vidovima medicinske edukacije (SAD, Kanada, Francuska, Irska, Engleska, Španija, Finska, Nemačka, Švedska, Turska, Poljska, Italija i dr.)
   Pravac obrazovanja je usmeren na  medicinsko-doktrinarne stavove iz pedijatrija , a uže specijalizacije iz endokrinologije

   Lične sposobnosti i kompetencije
   Pored stručno medicinskog usavršavanja, usavršavanje Menadžmenta u zdravstvu, kao i skoro decenijsko obavljanje funkcije Pomoćnika direktora za medicinska pitanja i Načelnika dečjeg odeljenja su doprinele razumevanju i načinu funkcionisanja zdravstvene zastite u medicinsko-zdravstvenom smislu ali i u organizaciono- finansijskom . Neophodnost sagledavanja celokupnog funkcionisanja zdravstvene zaštite se pored obaveznog vida zdravstvene zaštite ogleda i u napretku jakog privatnog sektora. 

   Strani jezici
   Engleski jezik

   Publikacije
   Objaljivao radove iz oblasti pedijatrije i endokrinologije
   Držao predavanja i workshopove

    

  •