•  
  •  
   
  •  
  • Elektromioneurografija - EMNG

  • Elektromioneurografija (EMNG) je elektrodijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogućnošću utvrdjivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije. Njome se može brzo i rano potvrditi klinička dijagnoza ili čak postaviti dijagnoza bolesti i povreda perifernog nervnog sistema, nekih oboljenja i povreda moždanih nerava (kao što je nervus facialis), a takođe je moguća i eksploracija analnog i uretralnog sfinktera, kod oboljenja i povreda kičmenih sakralnih korenova koji pudendalnim nervima inervišu pomenute sfinktere.
   U kliničkoj praksi, pre primene EMNG je neophodan prethodno detaljan klinički i neurološki pregled, a po potrebi i neko od neuroradioloških ispitivanja (radiografija, magnetna resonanca, skener i dr.).
    
   Elektromiografija (EMG) i elektroneurografija (ENG) EMNG je izuzetno važna komplementarna metoda pri kliničkom ispitivanju nervnog sistema, a suverena je metoda kod praktično svih neuromišićnih bolesti. Primenjuje se kao:
    •   Detekciona elektromiografija (EMG) - ispitivanje električne aktivnosti mišića
    • Stimulaciona elektromiografija, ili elektroneurografija (ENG) - merenje brzine provodljivosti  perifernih nerava - (sa mogućnošću nekih refleksoloških ispitivanja kao što su H- refleks, Blink refleks, F-talas i druga).
    
   Indikacije za EMNG:
   • Različite neuromišće bolesti (neuropatije)
   • Hronične bolesti, metabolička oboljenja (npr. dijabetična polineuropatija)
   • Nasledne bolesti (npr. urođene anomalije koštano-zglobog sistema)
   • Kompresije nerava (discus hernije)
   • Povrede kičme i ekstremiteta
   • Neke reumatološke bolesti tipa zapaljenja mišića (miositisa)
   • Postoperatovna stanja ili stanja posle oboljenja kičme i mozga
   • Razne druge povrede sa oštećenjem mišica i perifernih nerava
   • Sfinkterijelne slabosti usled bolesti (spina bifida)
   U dečjem uzrastu, zbog kasnije maturacije (sazrevanja) centralnog nervnog sistema (mozga), EMNG pregled je indikovan i kod nekih poremećaja tonusa, usporenog motornog razvoja, nejasnih slabosti ruku i nogu, raznih povreda i urođenih anomalija.
   Pored toga što predstavlja dijagnostičku neurofiziološku metodu, EMNG je i prognostička metoda, na osnovu koje se može pratiti tok bolesti i oporavak pacijenta, i predvideti orijentacioni ishod bolesti ili povrede.
    
   Kako izgleda EMNG pregled? - Pregled se radi bez narkoze i nije bolan ukoliko postoji saradnja sa pacijentom. Traje od 30 do 45 minuta i može biti manje ili više neprijatan.  Ispitivanje se vrši na tehnološki visoko kompjuterizovanim aparatima, pri čemu se obično prvo ispituje provodljivost perifernih nerava, motornih i/ili senzitivnih. To ispitivanje se vrši najčešće perkutanim elektrodama (kroz kožu), dok se za ispitivanje mišića po pravilu uvek koriste sterilne iglene elektrode. Broj ispitivanih nerava i mišića zavisi od kliničke dijagnoze. 
   Pregled se radi u svim uzrastima, i kod dece (od samog rođenja). Ukoliko je pacijent dete, poželjno je prisustvo jednog roditelja.
    
    Autor: Prof. dr Gordana Nikolić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  •