lekar opšte medicine, specijalizant anesteziologije

Dr Ana Blagojević

 Ana Blagojević

lekar opšte medicine, specijalizant anesteziologije

Dr Ana Blagojević

Radno iskustvo:

Klinički centar Srbije, Klinika  za kardiohirurgiju, Jedinica Anestezije sa reanimacijom,  Oktobar  2012.godine-Mart 2013. godine - Lekarski staž

Klinički centar Srbije, Klinika za kardiohirurgiju, Jedinica Anstezije sa reanimacijom Mart 2013.- Januar 2016.

Od 2016. u Bel Medicu

U Bel Medicu radi: preoperativno i postoperativno praćenje hirurčkih pacijenata

Strani jezici: engleski

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogardu 2012. godine

Od aprila 2015. godine na specijalizaciji iz Anestezilogije, reanimatologije i intenzivne terapije.

Posebna sfera interesovanja:

Anestezija u kardiohirurgiji

Dostignuća i priznanja:

•  Kongres  studenata biomedicinskih nauka Srbije  2011. Budva, autorski  rad : “Prediktori srčane insuficijencije u bolesnika sa akutnim  infarktom miokarda sa ST elevacijom lečenih reperfuzionom terapijom“ (  rad je publikovan u časopisu „Medicinski podmladak“).

• Kongres  studenata biomedicinskih nauka Srbije 2012. Kopaonik, autorski rad:  “Uticaj pravovremene dijagnoze Kawasaki-jeve bolesti na kliničke  manifestacije i sekvele”


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.