dečji hirurg

Dr Branislav Jovanović

 Branislav Jovanović

dečji hirurg

Dr Branislav Jovanović

Radno iskustvo

–      Bel Medic

1990. - Klinički lekar, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd


Obrazovanje

2010.   Odbrana magistarske teme pod nazivom „Opravdanost laparoskopske  apendektomije kod makroskopski normalnog izgleda crvuljka“

1996. - Položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu

1989. - Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57


Strani jezici

Engleski

Ruski (osnovni nivo)


Dodatna edukacija

2001. - Bazični laparoskopski kurs, YUEH, Beograd

2003. - kurs pod nazivom : “Kako napisati naučni rad : od ideje do realizacije” u sklopu kontinuirane medicinske edukacije

2004.  - seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: “Three-day  intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal  anomalies” koji je vodio Prof dr Alberto Penja(SAD)

2004. - International Pediatric Endoscopic Surgery Workshop, Leeds, Velika Britanija


Publikacije

Objavio  tri rada kao autor i više desetina kao koautor u domaćim medicinskim  časopisima, a sedam kao koautor u stranim medicinskim časopisima


Posebna interesovanja

Opšta dečja hirurgija, laparoskopska dečja hirurgija, dečja abdominalna i septična hirurgija, dečja ortopedska traumatologija


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.