specijalista grudne hirurgije – subspecijalista endokrine hirurgije

Prim. dr sci. med. Dejan Ilinčić

 Dejan Ilinčić

specijalista grudne hirurgije – subspecijalista endokrine hirurgije

Prim. dr sci. med. Dejan Ilinčić

U Bel Medic-u obavlja:

Minimalno invazivne operacije štitaste žlezde


Radno mesto / Radno iskustvo

Nakon položenog stručnog ispita zaposlio se kao klinički lekar na Institutu za Plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici na Klinici za Grudnu hirugiju, a od 2001. godine bio je u stalnom radnom odnosu.

Od 2017. radi u Specijalističkoj hirurskoj ordinaciji "Ilinčić"

Obrazovanje

2000. - diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

2007. - Položen specijalistički ispit iz grudne hirurgije

2009. - Odbranio magistarsku tezu pod naslovom “Efikasnost intraoperativne krionalgezije u smanjenju postoperativnog bola nakon torakotomije”.

2016. - Odbranio doktorsku disertacija pod nazivom “Procena endoskopske minimalno invazivne tireoidektomije u nodoznim ooljenjima štitaste žlezde”, Medicinski fakultet u Novom Sadu.

2016. - Stekao zvanje primarijusa

2017. - Odbranio rad iz uže specijalizacije nazivom „Minimalno invazivna tireoidektomija u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde sa udruženim hašimoto tireoiditisom“, čime je stekao stručni naziv specijaliste endokrine hirurgije.


Stručna usavršavanja

2008. - boravio na Ruhrland klinici u Essenu u Nemačkoj, radi stručnog usavršavanja iz oblasti opšte grudne hirurgije.

2008. - boravio na klinici Ivo Pitanguy u Brazilu, radi stručnog usavršavanja iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije dojki, zida grudnog koša i prednjeg trbušnog zida.

2010. - boravio u Italiji na Dipartimento di ChirurgiaUniversità di Pisa, gde je završio Thyroidectomy Surgery Workshop.

2010. - boravio u Frajburgu u Nemačkoj ge je završio Advanced Training Course on Laser Application in Thoracic Surgery.

Publikacije

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, kao i više poglavlja u udžbenicima.

Profesionalna članstva

Član je Srpskog lekarskog društva – Sekcija grudnih hirurga, Društva lekara Vojvodine, Udruženja kardiotorakalnih hirurga SCG, Evropskog Udruženja grudnih hirurga (European Society of Thoracic Surgeons).

Stručne aktivnosti

  • Učesnik je brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.
  • Učestvovao je kao koistraživač u dve medjunarodne onkološke studije sprovedene na Institutu za plućne bolesti Vojvodine.
  • Licencirani je grudni i endokrini hirurg od strane DHA (Dubai Health Authority)

Strani jezici
Engleski jezik


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.