specijalista fizikalne medicine

Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović

 Emilija Dubljanin Raspopović

specijalista fizikalne medicine

Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović

Radno iskustvo
         - Bel Medic
2000. - fizijatar, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS, Beograd

Obrazovanje
2014. Uža specijalijalizacija, Medicina bola,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2011. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2005. Specijalizacija iz Fizikalne medicine i rehabilitacije,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2004. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1999. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Akademsko napredovanje
2013. Docent na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Medicinski fakultet,Univerzitet u Beogradu
2006. Asistent na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Strani jezici
Engleski
Nemački

- Ispit Evropskog odbora za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Unije  evropskih specijalista medicinskih nauka (PRM Board – UEMS/ Board  certified PRM fellow)

Dostignuća i priznanja:
- DAAD stipendija;  studijski boravak na Univerzitetskoj ortopedskoj klinici u Heidelbergu  na odeljenju za sportsku ortopediju i traumatologiju, 2002. god.
- Andlinger Residency Exchange Fellowship USA (stipendija američko-austrijske fondacije AAF), 2006 god.
- EFIC Educational Support grant for Serbia on the project:
- Pain Management of Musculosceletal Disorders, 2014 god.
- 20 radova kao autor ili koautor u časopisima sa IF

Posebna sfera interesovanja:
Rehabilitacija  ortopedskih, traumatoloških pacijenata i pacijenata sa sportskim  povredama; lečenje bolnih stanja u rehabilitaciji

U Bel Medicu radi: 
Specijalističke fizijatrijske preglede odraslih


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.