internista nefrolog

Prof.dr Marina Savin

no profile

internista nefrolog

Prof.dr Marina Savin

Radno iskustvo
2017. - Bel Medic
1989. - Klinika za nefrologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

Obrazovanje
2002. Subspecijalizacija iz  nefrologije, rad “Progresija i savremena terapija hronične renalne  insuficijencije u lupusnom nefritisu”, Medicinski fakultet Univerziteta u  Beogradu
1997. Doktorator medicinskih nauka, doktorska disertacija  na temu “Korelacija izmedju imunohistohemijske analize i biohemijskih  parametara funkcije transplantiranog bubrega”, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu
1993. Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1992.  Magistar medicinskih nauka, oblast imunologija, rad “Vrednosti testova  spontane blastne transformacije limfocita u diferencijalnoj dijagnozi  akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega”, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu
1986. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
Redovni profesor na katedri interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2012. Šef katedre za specijalističku nastavu iz nefrologije

Strani jezici
Engleski jezik

Stručna usavršavanja
1995-1996. Stipendista Univerziteta u Antverpenu, Belgija
1991. Klinika za nefrologiju - istraživačka laboratorija (obuka), Univerzitetu u Tibingenu, Nemačka
1991. Klinika za nefrologiju i hiperteziju, Antverpen, Belgija

Dostignuća i priznanja
Nosilac je originalnih  radova. Otkrila apoptozu u Balkanskoj nefropatiji, 1999 prva nagrada za  usmenu prezentaciju na IV Balkanskom kongresu nefroloiga, Izmir  (Turska).
Prva primenila imunosupresivni lek mikofenolat mofetil u lupus- nefritisu, 1999, Novine i stremljenja u nefrologiji, MF Beograd.
Medjunarodni  naučni projekat ‘TestovI za dijagnozu tumora urotelijuma udruženih sa  Balkanskom nefropatijom’, 1995-1996, postavila je modifikovani protokol  produkcije monoklonskih antitela na solubilne proteine iz fragmenata  ćelijske membrane karcinoma urotelijuma.
U više istraživačkih  projekata Ministarstva za nauku Srbije 1995-2017 na temama dijagnostički  i protokoli lečenja primarnih glomerulonefritisa,lupus-nefritisa,  insuficijencije bubrega, tkivnih moleklularnih markera progresije i  širenja tumora urotelijuma

Posebna sfera interesovanja:
Automune bolesti bubrega, Balkanska nefropatija i tumori urotelijuma, Akutna i hronična insuficijencija buberga, hemodijaliza.

U Bel Medicu može raditi:
Internistički i nefrološki pregledi, ultrazvuk bubrega i urotrakta


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.