internista nefrolog

Prof.dr Marina Savin

no profile

internista nefrolog

Prof.dr Marina Savin

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Internistički i nefrološki pregledi, ultrazvuk bubrega i urotrakta

Radno mesto / Radno iskustvo:

2017. - Bel Medic

1989. - Klinika za nefrologiju, Klinički centar Srbije, Beograd

Obrazovanje:

2002. - Subspecijalizacija iz  nefrologije, rad “Progresija i savremena terapija hronične renalne  insuficijencije u lupusnom nefritisu”, Medicinski fakultet Univerziteta u  Beogradu

1997. - Doktorator medicinskih nauka, doktorska disertacija  na temu “Korelacija izmedju imunohistohemijske analize i biohemijskih  parametara funkcije transplantiranog bubrega”, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu

1993. - Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1992. - Magistar medicinskih nauka, oblast imunologija, rad “Vrednosti testova  spontane blastne transformacije limfocita u diferencijalnoj dijagnozi  akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega”, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu

1986. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1995. - 1996. Stipendista Univerziteta u Antverpenu, Belgija

1991. - Klinika za nefrologiju - istraživačka laboratorija (obuka), Univerzitetu u Tibingenu, Nemačka

1991. - Klinika za nefrologiju i hiperteziju, Antverpen, Belgija

Stručne aktivnosti:

Redovni profesor na katedri interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2012. - Šef katedre za specijalističku nastavu iz nefrologije

Strani jezici:

Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja:

Automune bolesti bubrega, Balkanska nefropatija i tumori urotelijuma, Akutna i hronična insuficijencija buberga, hemodijaliza.

Dostignuća i priznanja:

  • Nosilac je originalnih  radova. Otkrila apoptozu u Balkanskoj nefropatiji, 1999 prva nagrada za  usmenu prezentaciju na IV Balkanskom kongresu nefroloiga, Izmir  (Turska).
  • Prva primenila imunosupresivni lek mikofenolat mofetil u lupus- nefritisu, 1999, Novine i stremljenja u nefrologiji, MF Beograd.
  • Medjunarodni  naučni projekat ‘TestovI za dijagnozu tumora urotelijuma udruženih sa  Balkanskom nefropatijom’, 1995-1996, postavila je modifikovani protokol  produkcije monoklonskih antitela na solubilne proteine iz fragmenata  ćelijske membrane karcinoma urotelijuma.
  • U više istraživačkih  projekata Ministarstva za nauku Srbije 1995-2017 na temama dijagnostički  i protokoli lečenja primarnih glomerulonefritisa,lupus-nefritisa,  insuficijencije bubrega, tkivnih moleklularnih markera progresije i  širenja tumora urotelijuma

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.