opšti i vaskularni hirurg

Prof. dr Miodrag Jevtić

 Miodrag Jevtić

opšti i vaskularni hirurg

Prof. dr Miodrag Jevtić

Radno iskustvo

General Vojske Srbije u penziji od 2014. godine. Lekar specijalista opšte i vaskularne hirurgije, doktor medicinskih nauka.

Rukovodio aktivnostima u formiranju  Medicinskog fakulteta VMA, redovni profesor hirurgije na MF VMA UO, redovni profesor Evropskog centra Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD), gostujući profesor Medicinskog fakulteta u Nišu.  Profesor hirurgije u Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu

Jedan od osnivača i prvi Rektor Univerziteta odbrane u Beogradu.

Akademik Srpske kraljevske akademije nauka I istraživača  (SKAIN). Član  je Njujorške akademije nauka i Američkog udruženja  hirurga  ( AMSUS)

Načelnik Vojnomedicinske akademije od 2005 - 2011 godine. U tom periodu bio je i predsednik Naučno-nastavnog veća ove ustanove  i neposredno  učestvovao u osnivanju  Medicinskog fakulteta VMA.  Posebno je ponosan na uspostavljanje saradnje sa RFZO, kao i uključivanje VMA u dežurne medicinske  ustanove za sve građane naše države.

Strani jezici

Engleski, francuski, ruski i makedonski jezik.

Obrazovanje

Medicinski fakultet završio je 1981. godine u Skoplju, a specijalizaciju iz opšte hirurgije na VMA 1992. godine.  Doktorski rad pod nazivom „Vrednosti novih metoda procene težine ratnih povreda za jedinstvenu ratno hiruršku doktrinu“ odbranio je 1997.godine čime je stekao zvanje doktora medicinskih nauka. Za asistenta iz predmeta Hirurgija izabran  je 1994.godine. U nastavno zvanje docenta biran je 1999. godine, vanrednog profesora 2005. godine, a  2008. godine izabran je za redovnog profesora VMA  i  Predsednika ispitne komisije za predmete  iz naučne oblasti hirurgija.

Dostignuća i priznanja:

Najviše medicinske stručne domete ostvario je u oblasti vaskularne, transplantacione i minimalno invazivne-endoskopske hirurgije. Neposredno je rukovodio  i realizovao procedure transplantacije  jetre i bubrega, uz veliki doprinos uvođenju laparoskopske i endovaskularne hirurgije na VMA. U akademskom smislu godinama je držao nastavu na integrisanim akademskim i poslediplomskim studijama  Medicinskog fakulteta VMA, Univerziteta odbrane . Svoje angažovanje je profilisao i kroz više stručnih udruženja u zemlji i inostranstvu. Nacionalni je delegat u Svetskom komitetu vojne medicine, član Američkog udruženja vojnih hirurga  (AMSUS), član Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju, član Evropske asocijacije traume i urgentne hirurgije, član Srpskog lekarskog društva, član Naučnog saveta „Zadužbine Andrejević“. Nosilac je više ordena, medalja i značajnih priznanja.

Ukazom Predsednika Republike Srbije od 15. februara 2011. godine postavljen je za prvog Rektora Univerziteta odbrane u Beogradu.  Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.