opšti endokrini hirurg

Doc. dr Vladan Živaljević

 Vladan Živaljević

opšti endokrini hirurg

Doc. dr Vladan Živaljević

Vladan Živaljević je rođen 1967. godine u Čačku. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,55 i ocenom 10 na završnom ispitu.
Od 1995. godine radi u Centru za endokrinu hirurgiju, Kliničkog centra Srbije u Beogradu.
Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio 2000. godine sa odličnom ocenom.
Magistrirao je 1997. godine, sa temom „Faktori rizika za karcinome štitaste žlezde kod žena“ a doktorsku disertaciju „Faktori rizika za pojavu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde“ odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Za asistenta na Katedri za hirurgiju (opšta hirurgija – endokrina hirurgija) Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 2005. godine, reizabran 2009. godine, 2012. godine izabran je u zvanje docenta, a 2017. godine reizabran u isto zvanje.
Šef je operacionog bloka sa jedinicom intenzivne nege, Centra za endokrinu hirurgiju KCS u Beogradu.
Do sada je uradio više od 3.000 operacija iz oblasti endokrine hirurgije, od toga više od 2000 operacija štitaste žlezde i oko 500 operacija paratiroidnih žlezdi
Autor je monografije “Anaplastični karcinom štitaste žlezde“ i udžbenika "Hirurgija paratiroidnih žlezdi". Autor je ili koautor više poglavlja u domaćim i stranim knjigama i udžbenicima. Do sada je kao autor ili koator objavio više od 200 naučnoistraživačkih radova.
Saradnik je na projektima koje je odobrilo i finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Kao stručni konsultant u Zdravstvenim centrima u Čačku, Valjevu, Kruševcu i Ćupriji, kao i u Specijalnoj bolnici za štitastu žlezdu Čigota na Zlatiboru, doprineo je razvoju hirurgije u ovim ustanovama.
Mentor je više diplomskih radova i doktorskih disretacija obdranjenih na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je član komisija za obdranu dokorskih disertacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu.
Sekretar je za nauku Udruženja endokrinih hirurga Srbije i osnivač i član Skupštine nacionalnih delegata Evropskog Udruženja Endokrinih Hirurga (European Society of Endocrine Surgeons – ESES).
Zamenik je šefa katedre endokrine hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i podpredsednik Republičke stručne komisije za endokrinu hirurgiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Član je Etčkih odbora Medicinskog fakuleta u Beogradu i Kliničkog centra Srbije u Beogradu.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.