internista kardiolog

Prof. dr Branislav Milovanović

U opštoj bolnici Bel Medic radi:
Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, testiranje funkcije  autonomnog nervnog sistema, dijagnostiku kriza svesti, procenu  kardiovaskularnog rizika, neinvazivnu elektrokardiologiju…

Radno mesto / Radno iskustvo
2006. - Docent na predmetu Interna medicina - kardiologija, u nastavnoj bazi  KBC Bežanijska kosa Medicinskog fakulteta u Beogradu
2004. - Osnivač i šef Neurokardiološke laboratorije u KBC Bežanijska kosa
1989. - Klinički lekar na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Dedinje
1989. - 1997. - Klinički lekar i kasnije specijalista interne medicine na Kardiološkom odeljenju KBC Zemun
1997. -  Asistent na predmetu Interna medicina - kardiologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu
1997. - 2004. - Šef Koronarne jedinice na Kardiološkom odeljenju KBC Bežanijska kosa

Obrazovanje
Osnovno i srednje obrazovanje stekao u rodnom mestu Čačku
Medicinski fakultet u Beogradu upisao l982. godine, diplomirao 1987.
Pipravnički staž u bolnici u Čačku
Školske 1988/89. u Srednjoj medicinskoj školi u Čačku predaje farmakologiju i mikrobiologiju

Stručna usavršavanja
Postdiplomske  studije iz oblasti Kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, i  magisterijum na temu "Značaj Holter monitoringa u otkrivanju  asimptomatske miokardne ishemije u osoba opšte populacije i u bolesnika  sa koronarnom bolešću", 1993.
Doktorska disertacija "Kardiovaskularni efekti autonomne neuropatije u bolesnika sa diabetes mellitusom", 1994.
Specijalistički ispit iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1994.)
Univerzitetska kardiološka klinika Recht Der Isar, Laboratorija za  nelinearnu dinamiku, Medicinski fakultet u Minhenu (1997/1998.)
Univerzitetska bolnica u Londonu, St. Mary's Imperial College,  Laboratorija za testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema, 1999.
RUSH Univerzitet u Čikagu, 2000.
Univerzitetska bolnica Sveti Luka, Kardiološko odeljenje, Milano 2001.

Publikacije
Monografija "Šećerna bolest i iznenadna srčana smrt, Dissertatio, Beograd, 1996.
Publikovao više od 120 radova u domaćim i inostranim časopisima
Rukovodilac u više domaćih i inostranih projekata

Profesionalna članstva
Član borda Evropskog udruženja za autonomni nervni sistem (EFAS)
Predsednik i član Udruženja za neurokardiologiju Srbije
Član Sekcije za autonomni nervni sistem i Kardiološke sekcije SLD
Član Internacionalnog udruženja za neinvazivnu elektrokardiologiju (ISHNE) i Evropskog udruženja kardiologa
Inostrani član Američkog udruženja za autonomni nervni sistem
Član Evropske akademije nauka i umetnosti

Strani jezici
Engleski
Ruski
Nemački

Dostignuća i priznanja
1993 - Jedan od pobednika na konkursu biblioteke Dissertatio za publikovanje doktorskih disertacija 1993.
1996 - nagrada Američkog udruženja za hipertenziju za mlade učesnike sa doktoratom, na godišnjem skupu u Njujorku 1996.
1998 - Wellcome Trust grant,stipendija najznačajnije Engleske naučne institucije 1998.
2008 - Norman Silver grant, nagrada Poljskog udruženja za neinvazivnu  elektrokardiologiju,za prezentovanje novog kardiovaskularnog rizik  prediktora 2008.
Predavanja po pozivu i predsedavanja na međunarodnim skupovima
Jedan od predsedavajućih na II zajedničkom kongresu Evropskog i Američkog udruženja za autonomni nervni sistem, u Beču, 2007.
Jedan od predsedavajućih na Evropskom kongresu iz neurologije, u Madridu, 2007.
Jedan od inostranih predavača na godišnjem skupu Udruženja za neinvazivnu kardiologiju Poljske, u Zakopanima, 2008, 2009, 2010.
Jedan od predsedavajućih, predavač i član organizacionog odbora  kongresa Ruskog udruženja za neinvazivnu kardiologiju 2008, 2009, 2010.
Jedan od inostranih predavača na godišnjem skupu rumunskog Udruženja za neinvazivnu kardiologiju, u Temišvaru, 2010.
Prvi se u našoj  zemlji bavi novom naučnom disciplinom neurokardiologijom, i uvodi kod  nas dijagnostičke metode nelinearnu kardiologiju, kratkotrajnu i  dugotrajnu analizu RR varijabiliteta sa spektralnom analizom,  kardiovaskularne refleks testove sa spektralnom analizom, i real time  kontinuirano merenje krvnog pritiska najsavremenijim sistemom u svetu
Formirao originalni protokol za rizik stratifikaciju kod infarkta  miokarda i testiranje autonomnog nervnog sitema koji su po primenjenoj  metodologiji i broju pacijenata medju najpoznatijim u svetu
Osnovao  Neurokardiološku laboratoriju u KBC Bežanijska kosa (prva ovakve vrste u  istočnoj Evropi i po metodologiji jedna od najbolje opremljenih u  svetu) i Centar za rizik stratifikaciju pacijenata sa infarktom  miokarda
Osnovao Sekciju SLD za autonomni nervni system, koja je  2005. postala član Evropskog udruženja EFAS, kao prvo nacionalno  udruženje van Evropske unije (i jedno od 10 nacionalnih udruženja)
Osnovao Udruženje za neurokardiologiju Srbije koje je četvrto ovakvo udruženje u svetu (2007.)
Otkrio novi kardiovaskularni rizik prediktor i za to je dobio "Norman  Silver" nagradu Poljskog udruženja za neinvazivnu kardiologiju (2008.)
Prvi kod nas predstavio novu metodu za dijagnostiku i lečenje - ANSA,  koja se zasniva na podešavanju funkcije autonomnog nervnog sistema (2009.)

Organizaciono iskustvo
Osnovao i uz pomoć sponzora kompletno opremio Neurokardiološku laboratoriju KBC Bežanijska kosa
Izdejstvovao (uz pomoć sponzora i skupštine grada Beograda) kupovinu  Task Force monitora, najsavremenijeg sistema za neinvazivnu  kardiovaskularnu dijagnostiku
Organizovao Edukacioni simpozijum Svetskog udruženja za neinvazivnu elektrokardiologiju (ISHNE) u Beogradu, 1. novembra 2008.
Organizovao prvi svetski kongres iz oblasti neurokardiologije, održan u Beogradu od 1. do 3. oktobra 2009.
Dobio organizaciju evropskog kongresa Evropskog udruženja za autonomni nervni sistem, EFAS, koji se 2011. održava u Beogradu
Organizovao dolazak i predavanje prof. Maksa Hilza, predsednika Evropskog udruženja za autonomni nervni sistem (2007.)
Organizovao dolazak i predavanje prof. Georga Schmidta, koji je prvi  put u svetu prezentovao novu metodu u kardiovaskularnoj rizik  startifikaciji (2006.)


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!