internista kardiolog

Prof. dr Branislav Milovanović

 Branislav Milovanović

internista kardiolog

Prof. dr Branislav Milovanović

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, testiranje funkcije  autonomnog nervnog sistema, dijagnostiku kriza svesti, procenu  kardiovaskularnog rizika, neinvazivnu elektrokardiologiju…

Radno mesto / Radno iskustvo:

2006. - Docent na predmetu Interna medicina - kardiologija, u nastavnoj bazi  KBC Bežanijska kosa Medicinskog fakulteta u Beogradu

2004. - Osnivač i šef Neurokardiološke laboratorije u KBC Bežanijska kosa

1989. - Klinički lekar na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Dedinje

1989. – 1997. - Klinički lekar i kasnije specijalista interne medicine na Kardiološkom odeljenju KBC Zemun

1997. -  Asistent na predmetu Interna medicina - kardiologija, na Medicinskom fakultetu u Beogradu

1997. – 2004. - Šef Koronarne jedinice na Kardiološkom odeljenju KBC Bežanijska kosa

Obrazovanje:

Osnovno i srednje obrazovanje stekao u rodnom mestu Čačku

Medicinski fakultet u Beogradu upisao l982. godine, diplomirao 1987.

Pipravnički staž u bolnici u Čačku

Školske 1988/89. u Srednjoj medicinskoj školi u Čačku predaje farmakologiju i mikrobiologiju

Stručna usavršavanja:

Postdiplomske  studije iz oblasti Kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, i  magisterijum na temu "Značaj Holter monitoringa u otkrivanju  asimptomatske miokardne ishemije u osoba opšte populacije i u bolesnika  sa koronarnom bolešću", 1993.

Doktorska disertacija "Kardiovaskularni efekti autonomne neuropatije u bolesnika sa diabetes mellitusom", 1994.

Specijalistički ispit iz Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1994.)

Univerzitetska kardiološka klinika Recht Der Isar, Laboratorija za  nelinearnu dinamiku, Medicinski fakultet u Minhenu (1997/1998.)

Univerzitetska bolnica u Londonu, St. Mary's Imperial College,  Laboratorija za testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema, 1999.

RUSH Univerzitet u Čikagu, 2000.

Univerzitetska bolnica Sveti Luka, Kardiološko odeljenje, Milano 2001.

Publikacije:

Monografija "Šećerna bolest i iznenadna srčana smrt, Dissertatio, Beograd, 1996.

Publikovao više od 120 radova u domaćim i inostranim časopisima

Rukovodilac u više domaćih i inostranih projekata

Profesionalna članstva:

Član borda Evropskog udruženja za autonomni nervni sistem (EFAS)

Predsednik i član Udruženja za neurokardiologiju Srbije

Član Sekcije za autonomni nervni sistem i Kardiološke sekcije SLD

Član Internacionalnog udruženja za neinvazivnu elektrokardiologiju (ISHNE) i Evropskog udruženja kardiologa

Inostrani član Američkog udruženja za autonomni nervni sistem

Član Evropske akademije nauka i umetnosti

Strani jezici:

engleski, ruski, nemački

Dostignuća i priznanja:

1993 - Jedan od pobednika na konkursu biblioteke Dissertatio za publikovanje doktorskih disertacija 1993

1996 - nagradaAmeričkog udruženja za hipertenziju za mlade učesnike sa doktoratom,na godišnjem skupu u Njujorku 1996

1998 - Wellcome Trust grant,stipendija najznačajnije Engleske naučne institucije 1998

 2008 - Norman Silver grant,nagrada Poljskog udruženja za neinvazivnu  elektrokardiologiju,za prezentovanje novog kardiovaskularnog rizik  prediktora 2008

Predavanja po pozivu i predsedavanja na međunarodnim skupovima

Jedan od predsedavajućih na II zajedničkom kongresu Evropskog i Američkog udruženja za autonomni nervni sistem, u Beču, 2007.

Jedan od predsedavajućih na Evropskom kongresu iz neurologije, u Madridu, 2007.

Jedan od inostranih predavača na godišnjem skupu Udruženja za neinvazivnu kardiologiju Poljske, u Zakopanima, 2008, 2009, 2010.

 Jedan od predsedavajućih, predavač i član organizacionog odbora  kongresa Ruskog udruženja za neinvazivnu kardiologiju 2008,2009,2010.

Jedan od inostranih predavača na godišnjem skupu rumunskog Udruženja za neinvazivnu kardiologiju, u Temišvaru, 2010.

Prvi se u našoj  zemlji bavi novom naučnom disciplinom neurokardiologijom, i uvodi kod  nas dijagnostičke metode nelinearnu kardiologiju, kratkotrajnu i  dugotrajnu analizu RR varijabiliteta sa spektralnom analizom,  kardiovaskularne refleks testove sa spektralnom analizom, i real time  kontinuirano merenje krvnog pritiska najsavremenijim sistemom u svetu

 Formirao originalni protokol za rizik stratifikaciju kod infarkta  miokarda i testiranje autonomnog nervnog sitema koji su po primenjenoj  metodologiji i broju pacijenata medju najpoznatijim u svetu

Osnovao  Neurokardiološku laboratoriju u KBC Bežanijska kosa (prva ovakve vrste u  istočnoj Evropi i po metodologiji jedna od najbolje opremljenih u  svetu) i Centar za rizik stratifikaciju pacijenata sa infarktom  miokarda

Osnovao Sekciju SLD za autonomni nervni system, koja je  2005. postala član Evropskog udruženja EFAS, kao prvo nacionalno  udruženje van Evropske unije (i jedno od 10 nacionalnih udruženja)

Osnovao Udruženje za neurokardiologiju Srbije koje je četvrto ovakvo udruženje u svetu (2007.)

 Otkrio novi kardiovaskularni rizik prediktor i za to je dobio "Norman  Silver" nagradu Poljskog udruženja za neinvazivnu kardiologiju (2008.)

 Prvi kod nas predstavio novu metodu za dijagnostiku i lečenje - ANSA,  koja se zasniva na podešavanju funkcije autonomnog nervnog sistema  (2009.)

Organizaciono iskustvo

Osnovao i uz pomoć sponzora kompletno opremio Neurokardiološku laboratoriju KBC Bežanijska kosa

 Izdejstvovao (uz pomoć sponzora i skupštine grada Beograda) kupovinu  Task Force monitora, najsavremenijeg sistema za neinvazivnu  kardiovaskularnu dijagnostiku

Organizovao Edukacioni simpozijum Svetskog udruženja za neinvazivnu elektrokardiologiju (ISHNE) u Beogradu, 1. novembra 2008.

Organizovao prvi svetski kongres iz oblasti neurokardiologije, održan u Beogradu od 1. do 3. oktobra 2009.

Dobio organizaciju evropskog kongresa Evropskog udruženja za autonomni nervni sistem, EFAS, koji se 2011. održava u Beogradu

Organizovao dolazak i predavanje prof. Maksa Hilza, predsednika Evropskog udruženja za autonomni nervni sistem (2007.)

 Organizovao dolazak i predavanje prof. Georga Schmidta, koji je prvi  put u svetu prezentovao novu metodu u kardiovaskularnoj rizik  startifikaciji (2006.)


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!