specijalista fizikalne medicine

Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović

 Emilija Dubljanin Raspopović

specijalista fizikalne medicine

Doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:

Specijalističke fizijatrijske preglede odraslih

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic

2000. - Fizijatar, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS, Beograd

Obrazovanje:

2014. Uža specijalijalizacija, Medicina bola,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2011. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2005. Specijalizacija iz Fizikalne medicine i rehabilitacije,Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2004. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1999. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  • Ispit Evropskog odbora za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Unije  evropskih specijalista medicinskih nauka (PRM Board – UEMS/ Board  certified PRM fellow)

Publikacije:

20 radova kao autor ili koautor u časopisima sa IF

Stručne aktivnosti:

2013. Docent na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Medicinski fakultet,Univerzitet u Beogradu

2006. Asistent na Katedri za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Strani jezici:

Engleski

Nemački

Posebna sfera interesovanja:

Rehabilitacija  ortopedskih, traumatoloških pacijenata i pacijenata sa sportskim  povredama; lečenje bolnih stanja u rehabilitaciji

Dostignuća i priznanja:

  • DAAD stipendija;  studijski boravak na Univerzitetskoj ortopedskoj klinici u Heidelbergu  na odeljenju za sportsku ortopediju i traumatologiju, 2002. god.Andlinger Residency Exchange Fellowship USA (stipendija američko-austrijske fondacije AAF), 2006 god.
  • EFIC Educational Support grant for Serbia on the project:
  • Pain Management of Musculosceletal Disorders, 2014.

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!