specijalista mikrobiologije sa virusologijom

Dr sci. med Katarina Radojević

Katarina Radojević

U Acibadem Bel Medicu radi:
Načelnik mikrobiološke laboratorije Acibadem Bel Medic

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2022: Načelnik mikrobiološke laboratorije, Acibadem Bel Medic
 • 2021-2022: Rukovodilac medicinske Službe za kontrolu kvaliteta, Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”
 • 2014-2015: Pomoćnik direktora Službe za kontrolu kvaliteta, Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”
 • 2013: Odgovorna osoba za kontrolu kvaliteta Instituta za virusologiju, serume i vakcine “Torlak”
 • 2011: Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, Beograd, Služba kontrole kvaliteta, Šef odseka za virusološku kontrolu
 • 2005 – 2011: Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, Beograd, Služba kontrole kvaliteta, Šef odseka za imunološku kontrolu
 • 1998 – 2005: Institut za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, Beograd, Služba za dijagnostiku, stručni saradnik u Laboratoriji za enteroviruse i Referentnoj laboratoriji za poliomijelitis
 • 1997: Istraživač-saradnik u Centru za imunološka istraživanja “Branislav Janković”, Beograd
 • 1994: Istraživač pripravnik  u Centru za imunološka istraživanja “Branislav Janković”, Beograd

Obrazovanje

 • 2009: Odbranjena doktorska teza pod nazivom “Uticaj kastracije na simpatičku inervaciju timusa pacova”, Medicinski fakultet, Beograd
 • 2000-2004: Specijalizacija iz mikrobiologije sa parazitologijom, Medicinski fakultet, Beograd
 • 1996: Odbranjena magistarska teza pod nazivom “Selektivna denervacija nigrostrijatnih neurona mozga 6-hidroksidopaminom (6-OHDA) i imunski odgovor u pacova”, Medicinski fakultet, Beograd
 • 1991 – 1996: Poslediplomske studije iz oblasti Imunoilogije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
 • 1991: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Profesionalni iskustvo

 • Poznavanje regulative iz oblasti proizvodnje i kontrole vakcina (GMP, ICH giuidelines, WHO/TRS)
 • Izrada protokola i izveštaja studijA stabilnosti vakcina
 • Izrada dokumentacije o kontroli kvaliteta vakcina (sumarni protokoli, sertifikati analize)
 • Testovi u biološkoj i mikrobiološkoj kontroli kvaliteta vakcina
 • Testovi u kontroli kvaliteta bioloških i farmaceutskih proizvoda
 • Mikrobiološka dijagnostika u bakteriološkoj laboratoriji
 • Mikrobiološka dijagnostika u virusološkoj laboratoriji
 • Imunohemijske tehnike (ELISA, imunofluorescenca, imunocitohemija, elektroforeza, Western blot)
 • Analitičke metode (HPLC)
 • Molekularne tehnike u virusološkoj laboratoriji (PCR)

Publikacije
28 radova u međunarodnim naučnim časopisima i 52 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim kongresima

Profesionalna članstva

 • Član Srpskog lekarskog društva, Mikrobiološka sekcija
 • Član Predsedništva Mikrobiološke sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Lekarska komora Srbije
 • Član Drušva imunologa Srbije

Stručne aktivnosti
Istraživački projekti:

 • 2011 – 2018: “Plastičnost imunskog sistema tokom starenja: imunomodulatorni potencijal estrogena“ (Projekat br. 175050)
 • 2006 – 2010: ”Neuroendokrina modulacija imunskog odgovora:uloga simpato-adreno-medularnog sistema”, (Projekat br. 145049)
 • 2002 – 2005:  “Uloga hormona, neuropeptida i kateholamina u modulaciji sazrevanja limfocita i funkcija zrelih imunskih ćelija” (Projekat br. 1239)
 • 1996 – 2000: Imunološka istraživanja u medicini, podprojekat “Korteks u neuro-imunskim interakcijama”

Strani jezici
Engleski