psihijatar

Ass.dr Maja Lačković

 Maja Lačković

psihijatar

Ass.dr Maja Lačković

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

2006.  specijalista psihijatrije,  Odeljenje za afektivne poremećaje, Centar za hospitalno lečenje  mentalnih poremećaja, Klinika za psihijatriju,  Klinički centar Srbije  (KCS), Beograd

2000.  klinički lekar, Centar za hospitalno lečenje  mentalnih poremećaja ″Vladimir Vujić″, Institut za psihijatriju, Klinički centar Srbije (KCS), Beograd

Obrazovanje:

2016.  Doktorske tezu pod nazivom  "Analiza antioksidativnog statusa kod pacijenata obolelih od unipolarnog  i bipolarnog afektivnog poremećaja", Medicinski fakultet Univerziteta u  Beogradu

2010.   Magistarski rad pod nazivom: ″Psihijatrijski  poremećaji kod bolesnika sa naslednim bolestima malih krvnih sudova  mozga″, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2006.   Specijalistički ispit iz psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2000.   Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije:

Objavila 35 naučnih radova od kojih  10 radova u celini u časopisima indeksiranim u CC ili  SCI, 1 rad kao  letter (short note), 2 rad u časopisu indeksiranom u SCI Expanded, 10  radova koji nisu indeksirani u gore navedenim bazama podataka, 1 ceo rad  u zborniku nacionalnog skupa, 7 izvoda u zborniku međunarodnog skupa i  10 izvoda u zborniku nacionalnog skupa

Profesionalna članstva:

Član Srpskog lekarskog društva

Član Lekarske komore Srbije

Stručne aktivnosti:

2004. - 2012. - učestvovala  u više kurseva Kontinuirane medicinske edukacije u organizaciji Centra  za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta (KME),  Srpskog lekarskog društva,  Kliničkog Centra Srbije i Centra za  naučno-istraživački rad Kliničkog Centra Srbije, Udruženja psihijatara  Srbije, Psihijatrijske sekcije Srpskog Lekarskog Društva, kao i  Edukativnih simpozijuma i seminara Klinike za psihijatriju KCS .

Strani jezici:

Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja:

Psihijatrija: depresija i  kognitivni pad kod bolesti malih krvnih sudova mozga, oksidativni stres  kod unipolarne i bipolarne depresije

Dostignuća i priznanja:

2011.  Izabrana u zvanje klinički asistent na predmetu Psihijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.