dečji kardiolog

Prof. dr Milan Đukić

Milan Đukić

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 1995. - Bel Medic
Pedijatar – kardiolog, Univerzitetska dečja klinika “Tiršova“
Profesor na Katedri pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Obrazovanje

  • 2005: Doktorat: "Procena funkcije desne komore metodom tkivnog Dopplera" Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • 1995: Magistarski rad: "Korelacija hemodinamskih vrednosti dobijenih  metodom ehokardiografije i kateterizacije srca u proceni opstruktivnih  lezija velikih krvnih sudova" Medicinski fakultet, Univerzitet u  Beogradu
  • 1994: Položio specijalistički ispit iz pedijatrije sa odličnim uspehom
  • 1990-1992: Magistarske studije iz kardiologije, Medicinski fakultet, Beograd
  • 1982-1988: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, prosečna ocena 9,78.

Profesionalna članstva

  • Evropsko udruženje kardiologa (ESC)
  • • Evropsko udruženje pedijatrijskih kardiologa (AEPC)
  • • Srpsko lekarsko društvo
  • Udruženje kardiologa Srbije

Stručne aktivnosti
2002. Stipendija  ministarstva nauke Sachsen, Nemačka; Interventna pedijatrijska kardiologija, Herzzentrum Leipzig.
Redovni predavač  na kursevima "Yu-echo" škole
Redovni predavač u Pedijatrijskoj školi Pedijatrijske sekcije Lekarskog Društva Srbije
"Seminar neonatalne kardiologije" - Novi Sad , novembar 2006.g.
Plućna hipertenzija" nosilac projekta Prof. Dr S. Simeunović
Evropska studija: "Transcatheter closure of atrial septal defect with  Solysafe occluder" nosilac projekta Prof. Dr I. Jovanović
"Actelion studija" u plućnoj hipertenziji nosilac projekta Prof. Dr I. Jovanović

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Pedijatrijska kardiologija, ehokardiografija, kateterizacije srca, transkatetersko rešavanje urođenih srčanih mana.

Dostignuća i priznanja
Povelja Srpskog lekarskog društva

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!