dečji hirurg

Prof. dr Radoslav Lukač

Radoslav Lukač

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, hirurške intervencije u  lokalnoj anesteziji: ušivanje i obrada rana,  hirurške intervencije kod  dece u opštoj anesteziji: operacije kile

Radno mesto / Radno iskustvo
Od 1995. - Bel Medic
Univerzitetska  dečija klinika u Beogradu od 1966. godine do 2003., rukovodilac Službe  za abdominalnu hirurgiju od 1979. do 2003. kao i Službe za torakalnu  hirurgiju od 1980. do 2003.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na katedri hirurgije od 1995.

Obrazovanje
Medicinski fakultet u Beogradu 1962. godine
Specijalizacija iz dečije hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1970. godine
Magistarski rad na temu “Hirurške komplikacije Meckelovog divertikuluma u dece“, 1976.
Doktorat  na temu „Evaluacija kriterijuma u dijagnostici i lečenju hirurških  komplikacija izazvanih Meckelovim divertikulumom“ odbranjen 1983.

Dodatna obrazovanja i stručna usavršavanja:
’Hospital for sick children’, 1974/75. godine - Odeljenje dečije hirurgije, London, Engleska
’’St. Peter’s Hospital’’ - Postgraduate Instructions of Urology, London, Engleska
’’La  Paz’’ 1988. kurs o sakralnom pristupu u lečenju razvojnih anomalija  anusa i rektuma, Madrid, Španija, kada je taj pristup i uveo na  Univerzitetsku dečiju kliniku u Beogradu

Publikacije
Autor je brojnih poglavlja u udžbenicima i 118 stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima
Recenzent monografije „Kile prednjeg trbušnog zida“ i knjige „Osnovi propedevtike u dečijoj hirurgiji“
Pogledajte PubMed listing publikacija

Posebna sfera interesovanja
Oblast  grudne hirurgije: uveo savremene operativne metode u lečenju razvojnih  anomalija grudnog koša - pectus excavatum i carinatum, anomalije razvoja  pluća (cistične adenomatoidne malformacije), lobektomije,  ekstrapleuralni pristup u lečenju atrezija jednjaka, zamena jednjaka  gastričnim tubusom
Oblast abdominalne hirurgije: novi pristup u  operativnom lečenju hijatus hernija i gastroezofagealnog refluksa kao i  anomalija anusa i rektuma