dečji endokrinolog

Dr Tomislav Ćuk

 Tomislav Ćuk

dečji endokrinolog

Dr Tomislav Ćuk

Doktor Tomislav Ćuk, pedijatar – endokrinolog, već dugo godina  rukovodi nehirurškim granama u okviru Bel Medic sistema. Stekao je  stručno zvanje subspecijaliste endokrinologa 1993, i od tada neumorno  radi u pedijatriji sa užom specijalnošću iz endokrinologije. Deo  specijalizacije je obavio u Danskoj, a kontinuirano se edukovao na  domaćim, svetskim i evropskim kongresima. Dodatno, obavio je i  usavršavanje za Menadžment u zdravstvu na medicinskom fakultetu u  saradnji sa Fakultetom za organizacione nauke (FON) Univerziteta u  Beogradu. Pre Bel Medic-a, radio je u opštoj bonici u Subotici na raznim  odgovornim pozicijama.

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo:

 2018. - Bel Medic

Opšta bolnica Subotica, bolnica sekundarne zdravstene zastite, obavljao funkcije:

* Pomoćnik direktora za medicinska pitanja

* Načelnik dečjeg odeljenja

* Šefa dijabetološkog kabineta za decu i omladinu

*  Glavne aktivnosti i odgovornosti: specijalista pedijatar-endokrinolog u  Službi za Pedijatriju i ambulantno-polikliničkoj sluzbi

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu:

1993. - Stručno zvanje subspecijaliste endokrinologa

1991.  - Specijalizacija iz pedijatrije (obrazovanje stekao na Institutu za  zdravstvenu zaštitu majke i deteta „ Dr Vukan Čupić’’, Beograd)

1984 - Stručni ispit

1983. - Doktor medicine

Stručna usavršavanja

 - Tokom specijalizacije deo staža obavio u Kraljevskoj Univerzitetkoj bolnici „Rigshospitalet“ u Kopenhagenu, Danska.

- Prvu godinu magistarskih studija obavio na Klinici „Rebro’’ u Zagrebu.

-  Obavio usavršavanje Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Fakultetom za organizacione nauke  (FON) u Beogradu.

- Kontinuirano se edukovao na svetskim, evropskim i  domaćim kongresima i drugim vidovima medicinske edukacije (SAD, Kanada,  Francuska, Irska, Engleska, Španija, Finska, Nemačka, Švedska, Turska,  Poljska, Italija i dr.)

- Pravac obrazovanja je usmeren na medicinsko-doktrinarne stavove iz pedijatrija, a uže specijalizacije iz endokrinologije

Publikacije:

Objaljivao radove iz oblasti pedijatrije i endokrinologije

Stručne aktivnosti:

Držao predavanja i workshopove

Strani jezici:

Engleski jezik


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!