dečji endokrinolog

Dr Tomislav Ćuk

Doktor Tomislav Ćuk, pedijatar – endokrinolog, već dugo godina  rukovodi nehirurškim granama u okviru Bel Medic sistema. Stekao je  stručno zvanje subspecijaliste endokrinologa 1993, i od tada neumorno  radi u pedijatriji sa užom specijalnošću iz endokrinologije. Deo  specijalizacije je obavio u Danskoj, a kontinuirano se edukovao na  domaćim, svetskim i evropskim kongresima. Dodatno, obavio je i  usavršavanje za Menadžment u zdravstvu na medicinskom fakultetu u  saradnji sa Fakultetom za organizacione nauke (FON) Univerziteta u  Beogradu. Pre Bel Medic-a, radio je u opštoj bonici u Subotici na raznim  odgovornim pozicijama.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Bel Medic
Opšta bolnica Subotica, bolnica sekundarne zdravstene zastite, obavljao funkcije:
* Pomoćnik direktora za medicinska pitanja
* Načelnik dečjeg odeljenja
* Šefa dijabetološkog kabineta za decu i omladinu
*  Glavne aktivnosti i odgovornosti: specijalista pedijatar-endokrinolog u  Službi za Pedijatriju i ambulantno-polikliničkoj sluzbi

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu:
1993. - Stručno zvanje subspecijaliste endokrinologa
1991.  - Specijalizacija iz pedijatrije (obrazovanje stekao na Institutu za  zdravstvenu zaštitu majke i deteta „ Dr Vukan Čupić’’, Beograd)
1984 - Stručni ispit
1983. - Doktor medicine

Stručna usavršavanja
 - Tokom specijalizacije deo staža obavio u Kraljevskoj Univerzitetkoj bolnici „Rigshospitalet“ u Kopenhagenu, Danska.
- Prvu godinu magistarskih studija obavio na Klinici „Rebro’’ u Zagrebu.
-  Obavio usavršavanje Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Fakultetom za organizacione nauke  (FON) u Beogradu.
- Kontinuirano se edukovao na svetskim, evropskim i  domaćim kongresima i drugim vidovima medicinske edukacije (SAD, Kanada,  Francuska, Irska, Engleska, Španija, Finska, Nemačka, Švedska, Turska,  Poljska, Italija i dr.)
- Pravac obrazovanja je usmeren na medicinsko-doktrinarne stavove iz pedijatrija, a uže specijalizacije iz endokrinologije

Publikacije
Objaljivao radove iz oblasti pedijatrije i endokrinologije

Stručne aktivnosti
Držao predavanja i workshopove

Strani jezici
Engleski jezik


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!