logoped i neuropsiholog

Dr sci.med. Gordana Tomić

no profile

logoped i neuropsiholog

Dr sci.med. Gordana Tomić

Radno iskustvo:
1996. neuropsihološka i neurolingvistička laboratorija, Klinika za neurologiju, Klini;ki centar Srbije, Beograd
1983. logoped i dečji neuropsiholog, Razvojno savetovalište Doma zdravlja, Zdravstveni centar Sombor

Obrazovanje:
2010. Doktorat, grupa za neuropsihologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1999. Magisterijum, grupa za neuropsihologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994. specijalizacija iz ošte defektologije sa reedukacijom, Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu
1982. logopedsli odsek, Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu

U Bel Medicu radi: 
Neuropsihološku procena kognitivnog statusa,
Neurolingvističku, psihoakustičku i perceptivnaanalizu govorno-jezičkih poremećaja
Neuropsihološkurehabilitaciju kognitivnih i govorno-jezičkih poremećaja razlićite etiologije
Afaziošku rehabilitaciju
Multimodalnu vokalnu terapijui Lee Solverman-ovu rehabilitaciju poremećaja govora i glasa kod bolesnika sa PB

Strani jezici
Engleski

Stručna usavršavanja
2006. Licenca za Lee  Silverman (LSVT) metodu za rehabilitaciju poremećaja govora i glasa kod  bolesnika sa Parkinsonovom bolešću, Njujork, SAD
Završila primarni i  napredni nivo RE&KBT i 250 sati lične psihoterapije (radionice  ličnog rada) kodkvalifikovanog RE&KBT terapeuta, akreditovanog  saradnicka REBT centra I dobila Certificate Practicum i Advanced  Certificate Practicum I Rational-Emotive &Cognitive Behavior Therapy
Završila  veći broj poslediplomskih edukativnih seminara iz Razvojne neuroivnih  seminara iz programa Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju  Medicinskog fakulteta u Beogradu i NovomSadu, koji su se odnosili na  različite oblasti neurologije, neuropsihologije, neurolingvistike,  fonijatrije i otorinolaringologije.

Publikacije:
Autor i koautor večeg broja radova u  vrhunskom međunarodnom časopisu (М21); u  istaknutommedjunarodnomčasopisu (M22); u međunarodnom časopisu (М23);  Saopštenja sa međunarodnog skupa štampano u celini (М33); Saopštenja sa  međunarodnog skupa štampano u izvodu (М34); radova u naučnomčasopisu  (М53); Saopštenja sa nacionalnog skupa štampano u izvodu (М64)


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.