internista pulmolog - onkolog

Prof. dr Nevena Sečen

 Nevena Sečen

internista pulmolog - onkolog

Prof. dr Nevena Sečen

Radno iskustvo

1985. - Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Klinika za pulmološku onkologiju

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za internu medicinu, Redovni profesor      

2001. - 2009. - Prodekan za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

2001. - Pomoćnika Direktora  za nastavu,nauku i istraživačko-razvojni rad

2001. - Načelnika Odeljenja za hemioterapiju karcinoma bronha u okviru Klinike za pulmološku onkologiju

2001. - Član je Stručnog kolegijuma Instituta, Komisije za nastavu i Etičkog odbora

Obrazovanje     

Medicinski fakultet, Novi  Sad

2005. - Uža specijalizacija iz pulmologije, Ministarstvo zdravlja R Srbije

1994. - Subspecijalizacija iz onkologije

1990. - Specijalizacija iz pneumoftiziologije

Postdiplomske studije

1987. odbranila magistarski rad pod naslovom “ Značaj bronhoalveolarne lavaze (BAL-a) kod plućnih bolesti“

1998.  odbranila doktorsku tezu pod naslovom "Prognostički faktori u  planiranju tretmana obolelih od mikrocelularnog karcinoma bronha“

1993. Asistent na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

1999. Docent na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

2004. Vanredni profesor na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

2009. Redovni profesor na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

Strani jezici   

Engleski

Nemački

Italijanski

Ruski (bazični nivo)


Stručni boravak u inostranstvu

1980 - „Agostino Gemelli“ Ospedale Universita catholica, Roma, Italia - mesec dana (studentska praksa iz interne medicine)

1981. - „Komunen hospital“ Copenhagen, Denemark, studentska praksa iz hirurgije- mesec dana

1986.  - "Royal Northern Hospital“,London, UK, Internal medicine - Chest  medicine - prof. dr Gerant Games i UCH, Lonodon, Prof Dr Stephan Spiro,  tri meseca (klinička imunologija)

1988. - “Ospedale respiratoria“ Parma, Italia, Prof dr Dari Oliveri,  jedan   mesec (klinička imunologija)          

1993. - „Ospedale Civile - Oncologia medica“ Ravena, Italia, Dott. G. Rosti, jedan mesec        

1995. - Semmelweis medical university, Dept. of pulmonology,Budapest, Hungary

Prof,.Dr Pal Magyar 1 mesec (Terapija karcinoma bronha)

2002. - Rurlandklinik, Essen, Deutschland, Prof. dr J Konietzko -Pneumonologie, jedan mesec

2002. - West Deutsch Tumor Zentrum - Chemotherapie, OA Wilfried Eberhardt, MD PhD, Essen, Deutschland, dva meseca

2010. - Frankfurt School of Finance - Health management, Seminar

2011.  - Hopitaux Universitaires de Strasbourg Novel Hopital Civil-NHC,  Strasbourg, France, Services de Pneumologie, Chef de Service

Prof dr Elisabeth Quoax, jedan mesec

Profesionalna članstva

član Društva lekara Vojvodine SLD

član Udruženja pulmologa Srbije

član BUON-a ( Balkanske unije onkologa)

član ERS-a (European Respiratory Society)

član ESMO (European Society of Medical Oncology)

član IASLC  (International Asociation for Lung Cancer)

član recenzentskog odbora Izdavačke delatnosti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (2001-2009)

član Izdavačkog odbora časopisa respiratorne medicine Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici „Pneumon“

član Izdavačkog odbora časopisa studenata medicine medicinskog fakulteta u Novom Sadu „Esculap“ (2001-2009)

član Etičkog komiteta Instituta za plućne bolesti Vojvodine (2001 -

član ekspertskog tima za medjunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu (2002-2009)

član Uređivačkog odbora Bosnian Journal of Basic Medical Sciences (2010-

član Republičke stručne komisije za onkologiju (RSK za onkologiju) (2008 - 2010) i (2012-

član Republičke stručne komisije za citostatike (2011 - 2012)

član Komisije za citostatike Republičkog Fonda za zdravstvo - RFZO (2011 -  

član DAAD stipendista  (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

član EGIDE stipendista (Centre francais pour l'accueil et les echanges internationaux)

Međunarodni  član za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o  akreditaciji visokoškolskih ustanova u BiH, imenovana od Agencije za  razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, BiH (2010 -

Stručni radovi

Učestvovala  je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima sa stručnim radovima kao  autor, koautor i sa uvodnim predavanjima. Ima ukupno objavljenih 125  radova, 7 su sa SCI.

Priznanja

Za međunarodnu  univerzitetsku saradnju u oblasti medicine između Srbije i Francuske,  Ministar za obrazovanje francuske vlade je  2010.g. imenovao za Orden  Viteza reda Akademske palme (Chevalier dans l’Ordre des Palmes  academiques).


Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.