dečji hirurg

Dr Branislav Jovanović

Branislav Jovanović

Prim. Dr Branislav Jovanović je eminentni dečiji hirurg čije su uže specijalnosti laparoskopska dečija hirurgija, dečija abdominalna i septična hirurgija, kao i dečija ortopedska traumatologija.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. -   Acibadem Bel Medic

2018. - Izabran za kliničkog asistenta na Medicinskom Fakultetu u Beogradu na predemetu hirurgija sa anesteziologijom (dečja  hirurgija)

2017. - Postao načelnik Odseka dečje laparoskopske hirurgije u UDK

2016. - Stekao zvanje primarijusa

1990. - Klinički lekar, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd

Obrazovanje:

2010. - Odbrana magistarske teme pod nazivom „Opravdanost laparoskopske  apendektomije kod makroskopski normalnog izgleda crvuljka“

  • Postdiplomske studije završio u Julu 2010., magistarsku temu pod nazivom  „Opravdanost laparoskopske apendektomije kod makroskopski normalnog  izgleda crvuljka“ odbranio sa odličnim uspehom.
        Izdrada doktorske disertacije u toku.

    U  toku je izrade doktorske disertacije sa prihvaćenom temom "Značaj  prezervacije limfnih sudova testisa za ishod lečenja kod pacijenata  operisanih zbog varikocele"

2004. - International Pediatric Endoscopic Surgery Workshop, Leeds, Velika Britanija

2003. - kurs pod nazivom : “Kako napisati naučni rad : od ideje do realizacije” u sklopu kontinuirane medicinske edukacije

2001. - Bazični laparoskopski kurs, YUEH, Beograd

1996. - Položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije na Univerzitetskoj  dečjoj klinici u Beogradu sa ocenom 5

1991. - Započeo specijalizaciju iz dečje hirurgije

1989. - Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57

1982. - Upisan na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1981. - Srednja medicinska škola, smer laboratorijski tehničar, Vukova i Alasova diploma  

Publikacije:

Kao autor i koautor objavio 8 celih radova u časopisima indeksiranim u MEDLINE-u, kao autor i koautor objavio 34 radova u zbornicima međunarodnih skupova i 4 rada u zbornicima domaćih skupova

Strani jezici:

  • Engleski
  • Ruski (osnovni nivo)

Stručne aktivnosti:

2001. - Bazični laparoskopski kurs, YUEH, Beograd

2003. - Kurs pod nazivom : “Kako napisati naučni rad : od ideje do realizacije” u sklopu kontinuirane medicinske edukacije

2004. - Seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: “Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of anorectal anomalies” koji je vodio Prof dr Alberto Penja(SAD)

2004. - International Pediatric Endoscopic Surgery Workshop, Leeds, Velika Britanija

2004.  - Seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom:   “Three-day  intensive workshop and teaching course of treatment of   anorectal  anomalies” koji je vodio Prof dr Alberto Penja(SAD)

2017. - Demonstrator na laparoskopskom kursu (20.09.2017.-21.09.2017.) u okviru IV Kongresa dečjih hirurga u Nišu

2018. - Faculty on ESPES Advanced Pediatric Minimally Invansive Surgery Training Course (Bucharest, Romania)

Posebna sfera interesovanja:

Opšta dečja hirurgija, laparoskopska dečja hirurgija, dečja abdominalna i septična hirurgija, dečja ortopedska traumatologija