opšti hirurg

Prof. dr Dejan Radenković

Dejan Radenković

Radno mesto / Radno iskustvo:

 • Od 1993. do 2010. godine - zaposlen u Centru za urgentnu hirurgiju, Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije, gde je radio kao šef jedinice intenzivne nege.
 • Od 2010. Godine - zaposlen u Klinici za digestivnu hirurgiju – I hirurška klinika, kao zamenik načelnika VIII odeljenja.
 • 1999. - Za asistenta na Katedri hirurgija Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je prvi put
 • 2003. i 2007. - ponovo je izabran u isto zvanje
 • 2008. - Za docenta na istoj katedri
 • 2014 - za vanrednog profesora
 • Tokom 2003. i 2004. Godine - u okviru usavršavanja iz hepato-pankreatično-bilijarne hirurgije proveo je pet meseci na Odeljenju za digestivnu hirurgiju, Univeziteta u Sautemptonu (Velika Britanija), pod mentorstvom Prof. Dr Colin Johnsona.  
 • Tokom 2006. I 2007. - Kao stipendista Ministarstva za nauku i životnu sredinu Republike Srbije, proveo je šest meseci na Odeljenju za opštu i visceralnu hirugiju, Univerziteta u Hajdelbergu (Nemačka), kojim rukovodi Prof. Marcus Buchler.
 • U novembru 2009. Godine -  usavršavao se na sedmodnevnom, intenzivnom kursu laparoskopske barijatrijske hirurgije u Univerzitetskoj bolnici u Salcburgu (Austrija), pod mentorstvom Prof. Dr Karla Milera.
 • U maju 2010. godine - proveo je mesec dana u Gradskoj bolnici u Frankfurtu (Nemačka) gde se usavršavao iz oblasti laparoskopske barijatrijske hirurgije pod mentorstvom Prof. Dr Rudolfa Weinera.  
 • Tokom 2016. godine - proveo je tri meseca u Memorial Sloan Kettering kancer Centru u Njujorku (SAD).  

Obrazovanje:

1986/87. – 1992. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1992. – 1993. - Lekarski staž na Klinikama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

1993. - Stručni ispit za doktora medicine

1993. – 1998. - Specijalizirao je Opštu hirurgiju

1999. - Poslediplomske studije na grupi Urgentna hirurgija završio je odbranom  magistarskog rada na temu Hirurško lečenje infekcija bilijarnog stabla.

1999. – 2003. - Uža specijalizacija, na grupi Urgenenta hirurgija Medicinskog fakulteta u Beogradu, završio odbranom teme Značaj praćenja parametara sistema hemostaze u toku hirurškog lečenja akutnog pankreatitisa.

2005. - Doktorsku disertaciju na temu  Značaj ranih poremećaja sistema hemostaze kod bolesnika sa akutnim pankreatitisom

Publikacije:

 • 51 objavljen rad u domaćim i međunarodnm časopisima
 • Recenzent u  međunarodnim časopisima:
 1. Pancreas –   zvanični časopis Američke pankreasne asocijacije, Japanskog pankreasnog udruženja i Severnoameričkog udruženja za neuroendokrine tumore.
 2. Pancreatology –  zvanični časopis Internacionalne asocijacije pankreatologa i Evropskog pankreasnog kluba.
 3. Digestive disease and science
 4. Digestive surgery
 5. Langebeck’s archives of surgery – recenzent i član Redakcijskog odbora časopisa  
 6. HPB – zvanični časopis Internacionalne, Američke, Azijsko-pacifičke- i Evro-afričke hepatobilijarnopankreasne asocijacije

Profesionalna članstva:

U novembu 2014. godine izabran je za člana Američkog koledža hirurga (American College of Surgeons - FACS).

Predsednik Srpskog pankreasnog kluba i podpredsednik Srpskog udruženja za metaboličku i barijatrijsku hirurgiju.

Član je i Srpskog lekarskog društva, European Digestive Surgery, Europian Pancreatic Club, International Association of Pancreatology,American Pancreatic Association, kao i European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association.  

Stručne aktivnosti:

Mnogobrojna predavanja i kongresi