neurohirurg

Dr Goran Tasić

Vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu za užu  naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (neurohirurgija).

Radno mesto / Radno iskustvo
Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu; Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Srbije
Vanredni profesor; Specijalista neurohirurgije, načelnik Odelenja za oboljenja krvnih sudova mozga i kičmene moždine Klinike za neurohirurgiju KCS
Naučna oblast:    Hirurgija sa anesteziologijom (neurohirurgija)

Stručna biografija, diplome i zvanja

Osnovne studije:    

 • Naziv ustanove:    Medicinski fakultet Unverziteta u Beogradu
 • Mesto i godina završetka:    Beograd, 1989.g.,

Magisterijum:    

 • Naziv ustanove:    Medicinski fakultet Unverziteta u Beogradu
 • Mesto i godina završetka:    Beograd, 1998.g.
 • Uža naučna oblast:    Hirurgija sa anesteziologijom(neurohirurgija)
 • Naslov:    “Prirodni tok i faktori prognoze nelečenih arteriovenskih  mallformacija mozga” (mentor Prof. dr Miloš Janićijević, neurohirurg)
 • Komisija: Prof. dr Vaso Antunović, Prof. dr Branislav Nestorović,  Prof. dr Miloš Janićijević

Doktorat:    

 • Naziv ustanove:    Medicinski fakultet Unverziteta u Beogradu
 • Mesto i godina završetka:    Beograd, 2010.g.
 • Uža naučna oblast:    Hirurgija (neurohirurgija)
 • Naslov:  “Uloga direktne elektrokortiko stimulacije u hirurgiji tumora motorne zone mozga” (mentor Prof. dr Miodrag Rakić, neurohirurg)
 • Komisija:  Prof. dr Vaso Antunović, Prof. dr Branko Đurović, Prof dr Bogoljub Milosavljević Čampar

Specijalizacija
Neurohirurgija, Beograd, 1996 g. odlična ocena  

a)  Učešće na projektima

 • "Corticosteroid Randomisation after Significant Head njury - CRASH", sponzora Medical Research Council (MRC), odobrenog od strane Etičkog komiteta KCS-a 28.11.2002 godine, pod rednim brojem 9224/3. Nosilac projekta doc. dr Branko Đurović.
 • TR 19009 (Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu):  “Razvoj biološk aktivnih pollisaharidnih vlakana i materijala kao veštačkih depoa proteina male molekulske mase za različite medicinske namene”. Nosilac projekta prof.drPetar Škundrić.

b) Citiranost

Prema bazi podataka „Scopus“ radovi u kojima je dr Goran Tasić autor ili koautor citirani su 51 put.

Autor i koautor učestvovao u izradi 202 stručno-naučnih radova, publikacija, prezentacija kao i poglavlja u kjnigama objavljenih u internacionalnim i domaćim časopisima, ili referisanih na medjunarodnim i domaćim kongersima i simpozijumima :

 • 22 radova štampano je u celini u časopisima koji su uključeni na JCR (od čega 20 originalnih članaka nakon izbora u dosadašnje zvanje);
 • 38 radova štampanih u celini u časopisima koji je uključen u bazu podataka  MEDLINE (od čega 14 članaka nakon izbora u dosadašnje zvanje);
 • 6 rada štampana u celini u časopisima koji nisu uključeni u JCR ili MEDLINE baz1 podataka (jedan nakon izbora u dosadašnje zvanje);
 • 2  cela rada u zborniku međunarodnog skupa;
 • 6  celih radova u zborniku nacionalnog skupa (od čega 4 nakon izbora u dosadašnje zvanje);
 • 64  izvoda u zborniku međunariodnog skupa (od čega 23 nakon izbora u dosadašnje zvanje);
 • 45  izvoda u zborniku nacionalnog skupam (jedan nakon izbora u dosadašnje zvanje);
 • 18  poglavlja u udžbenicima, praktikumim i knjigama (od čega dva poglavlja nakon izbora u dosadašnje zvanje; jedno poglavlje u monografiji i jedno poglavlje u udžebeniku).
 • Koautor jedne knjige nakon izbora u dosadašnje zvanje.

U radovima je obradjena  praktično   celokupna savremena  neurohirurška  problematika,  a  najveći  broj   radova posvećen je sledećim problemima: Savremene neurohirurške  i  neuroradiološke preoperativne metode u cilju planiranja i iznalaženja optimalnog modaliteta rupturiranih i asimptomatskih aneurizmi na krvnim sudovima mozga; Aneurizme intrakranijalnih krvnih sudova, savremene metode njihovog  mikrohirurškog  lečenja, kombinovane sa endovaskularnom obliteracijom, indikacije  i termin  lečenja, kao i medikamentozni tretman komplikacija; Arteriovenske malformacije mozga – prirodni tok, faktori rizika, modaliteti lečenja; Endovaskularni tretman aneurizmi i arteriovenskih malformacija mozga; Ekspanzivni procesi mozga različitog stepena malignosti, izbor termina operacije i mogućnosti njihovog hirurškog lečenja; Lezije moždanog stabla – tumori i kavernomi, personalni rezultati operativnog lečenja; Hirurški pristupi, operativni rezultati i prediktori ishoda lečenja tumora baze lobanje; Kraniocerebralne   povrede, klasifikacija i faktori prognoze,  konzervativni  i hirurški metodi lečenja; Primarno operativno lečenje, posledice i prevencija komplikacija traumatskih povreda mozga; Hirurško lečenje abscesa mozga; Degenerativna oboljenja lumbosakralnog dela  kičmenog  stuba, sa analizom vrednosti dijagnostičkih  postupaka, hirurških pristupa i indikacija za hirurško lečenje; Epilepsija u neurohirurškim oboljenjima mozga i mogućnosti njenog hirurško lečenja.

Poslediplomske studije:

 • Magistarskim radom je detaljno prikazao angioarhitekturu i prirodni tok arteriovenskih malformacija mozga  sa prikazom savremenih mogućnosti njihovog lečenja;
 • Doktorska disertacija je uporedila anatomske karakteristike motorne zone mozga, sa rezultatima njihove identifikacije direktnom elektrokortikostimulacijom, u zavisnosti od stepena malignosti primarnih tumora mozga lokalizovanih u M1 predelu moždanog korteksa, sa ciljem što radikalnije operacije bez dodatnog neurološkog deficita.

U svom dosadašnjem radu unapredio je timski rad sa Hemijskim institutom Tehnološkog fakulteta u Beogradu u primeni biomaterijala kao depoa antibiotika i analgetika kod bolesnika na intezivnoj nezi Neurohirurške klinike KCS u Beogradu, a u toku su istraživanja o mogućnosti intraoperativne instalacije depoa interferona u postresekcioni kavum malignih tumora mozga.

Učestvovao kao koautor u pripremi i izdavanju udžbenika „Osnovi neurohirurgije“, „Urgentna medicina“ , „Prva pomoć“  i udžbenika „Hirurgija“ za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Držao je predavanja po pozivu na 11-tom  Evropskom kongresu neurohiruga u Kopenhagenu 1996.godine,  11-toj Epileptološkoj školi na Paliću 2009. godine, 12-oj Epileptološkoj školi na Rtnju 2010. godine, 13-oj Epiletološkoj školi u Studenici, 14-oj Epileptološkoj školi u Kragujevcu 2011.godine , 15-oj Epiletološkoj školi u Bijeljini 2012. godine , Prvom kongresu neurohirurga jugositočne Evrope (SEENS) u Beogradu 2013. godine i WFNS Meeting Belgrade 2019 godine.