dečji kardiolog

Prof. dr Jovan Košutić

Jovan Košutić

2019. – Redovni profesor Medicinskog fakultata u  Beogradu

Obrazovanje
1981 -  Medicinski fakultet u Beogradu – srednja ocena 9,57
1983 -1989 - specijalizacija iz pedijatrije “summa cum laude”
1990-91 -  subspecijalizacija iz dečije kardiologije The Royal Brompton Hospital and The National Heart and Lung Institute, London, UK ; mentor dr E. A. Shinebourne
1991-92 -  nastavak subspecijalizacije u USA – The Boston Children`s Hospital , Harvard Medical School , Boston MA; mentor Prof dr Stella van Praagh
1993 – magistarski rad iz oblasti dečije kardiologije (Kosutic J. Cross-sectional echocardiographic delineation of coronary arterial origins in complete transposition. Cardiol Young 1995; 5: 147-54) – mentor Prof dr V. Nedeljković
1996 – diploma subspecijaliste dečijeg kardiologa izdata od strane Evropskog udruženja dečijih kardiologa (AEPC)
1998 – doktorat iz oblasti dečije kardiologije („Mesto i uloga balon dilatacije kao alternativne metode hirurškom  rešavanju nativne koarktacije aorte“) Mentor Akademik Vladimir Kanjuh)
1994 - 2018 - deset 14-dnevnih boravaka u Londonu na kursevima inovacije znanja “Cardiology in the Young” koje svake 2 godine zajednički organizuju The Hospital for Sick Children, Great Ormond St i The Institute of Child Health
2015 – Berlin - IAMU 4D ECHO and multidimensional imaging

Članstva u medjunarodnim udruženjima
1996 – udruženje dečijih kardiologa Evrope (AEPC) – redovni član
2014 – The American Heart Association (AHA)

Oblasti posebnog interesovanja
Pedijatrijska i neonatalna interventna kardiologija
Fetalna ehokardiografija
Kardiomiopatije i srčana insuficijencija
Kompleksne urodjene srčane mane
Urodjene srčane mane kod odraslih

Kliničko iskustvo
Više od 30 godina iskustva u dečijoj kardiologiji sa više od 20000 ultrazvučnih pregled srca i više od 2000 kateterizacija od čega preko 500  transkateterskih intervencija

Strani jezici
Engleski i španski

Stručne publikacije
34 objavljena rada u medjunarodnim časopisima najviše kategorije (M21-M23) od čega 14 kao prvi ili vodeći autor. Jedna medjunarodna monografija izdata u USA.