dečji kardiolog

Prof. dr Jovan Košutić

 Jovan Košutić

dečji kardiolog

Prof. dr Jovan Košutić

Dr Jovan Košutić rođen je 1955. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u  Beogradu upisao je školske 1974/75. godine i završio februara 1981.  godine sa prosečnom ocenom 9,57.  Za vanrednog profesora Medicinskog  fakulteta u Beogradu, katedra pedijatrija, izabran je od 2012g.

Publikacije:

Do sada objavio 28 radova u časopisima sa JCR liste (12 kao prvi ili vodeći autor) sa preko 100 međunarodnih heterocitata.

  • Vodeći autor
  1. Prijic S, Ristic G, Pasic S, Minic A, Vukomanovic V, Adjic O, Ninic S,  Kosutic J*. Bilateral giant coronary aneurysms in Kawasaki disease: how  difficult can it be? Circulation 2013;128:2257-8. M21; IF 14,948
  2. Kosutic J, Prijic S, Kosutic I. Beta-blockers in pediatric cardiology.  In: Momoka Endo and Nanami Matsumoto (Editors), Beta-Blockers: New  Research. New York, Nova Science Publishers Inc, 2008; 75-106. . ISBN  978-1-60456-706-9
  3. Kosutic J, Minic P, Sovtic A, Prijic S.  Upper lung lobe systemic artery-pulmonary vein fistula with signs and  symptoms of congestive heart failure: successful treatment with coil  embolization. J Vasc Interv Radiol 2007;18: 299-302. M22; IF 2,207
  4. Kosutic J,  Zamurovic D. High –dose beta-blocker hypertrophic  cardiomyopathy therapy in a patient with Friedreich ataxia. Pediatr  Cardiol 2005; 26:727-30. M23; IF 0,986
  5. Kosutic J. Severe  transient left ventricular hypertrophy in an infant with acute  myocarditis and heart failure. Pediatr Cardiol 2004 ; 25:677-80.  M23;  IF 0,694

Profesionalna članstva:

  • Za redovnog člana Udruženja  dečijih kardiologa Evrope izabran je maja 1996. godine kojom prilikom mu  je dodeljena i diploma o zvanju subspecijaliste dečijeg kardiologa  izdata od strane ovog udruženja a za  člana Američkog udruženja  kardiologa (AHA)  2014g.
  • Moderator tematske  oblasti kardiologija Pedijatrijske škole Srbije i član katedri  kardiologije i neonatologije za poslediplomsku nastavu.

Stručne aktivnosti:

Stručno  usavršavanje: Tokom 1990-1991. godine boravio je sedam meseci na  stručnom usavršavanju iz dečije kardiologije u The Royal Brompton  Hospital, London, kod dr E.A.Shinebournea, a potom, narednih pet meseci u  The Boston Children`s Hospital, Harvard  Medical School, sa posebnim  osvrtom na dečiju interventnu kardiologiju. Po povratku u zemlju uvodi,  po prvi put na našim prostorima, interventne kateterizacione procedure (  balon dilataciju, stentove) kod urođenih opstruktivnih lezija levog  srca ( koarktacija, aortna stenoza)

Posebna sfera interesovanja:

Posebna polja interesovanja: pedijatijska i  neonatalna interventna kardiologija urođenih srčanih mana (USM), fetalna  ehokardiografija, kongestivna srčana insuficijencija kod dece,  kardiomiopatije, urođene srčane mane kod odraslih. Uradio preko 500  intervnetnih kateterizacija kod pacijenata sa USM.


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!