dečji hirurg

Ass. dr sci. med. Maja Miličković

Ass. dr sci. med. Maja Miličković je dečiji hirurg čija je uža specijalnosti abdominalna  dečija hirurgija.

U Acibadem Bel Medicu radi:
Preglede ambulantnih i hospitalizovanih pedijatrijskih pacijenata, hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji kod dece (ušivanje i obrada rane, odstranjenje uraslog nokta, operacija  pilonidalnog sinusa), hirurške intervencije u opštoj anesteziji kod dece i kod novorodjenčadi (operacije kile, slepog creva - otvoreno i laparoskopski, nespuštenog testisa, vodene kile, abdominalne operacije), prenatalno saveteovanje trudnica vezano za urodjene mane abdomena i grudnog koša u fetusa.

Radno mesto / Radno iskustvo
2022. - Acibadem Bel Medic
1995. - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” - načelnik Službe operacionog bloka Klinike za dečju hirurgiju

Obrazovanje
2016. – Doktorska disertacija na temu : „Procena efikasnosti ezofagogastroplastike  gastričnim  tubusom  kao metode zamene jednjaka kod dece u zavisnosti od etioloških faktora“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Od 2016. – Asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu (Katedra hirurgije sa anesteziologijom - dečja hirurgija)
2008. – Magistarski rad na temu „Uticaj izbora operativne tehnike kod kongenitalne jejunoilealne atrezije na morbiditet i mortalitet ”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2000. – Specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1993. – Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručna usavršavanja

 • jugoslovenska škola ultrazvuka u medicini, 2001. godine u Kragujevcu
 • seminar o Hiršprungovoj bolesti i drugim neurokristopatijama, 2004. godine u Đenovi, Italija  
 • tečaj posvećen tretmanu anorektalnih anomalija, pod rukovodstvom prof Alberta Pene, 2004. godine, na Univerzitestkoj dečjoj klinici u Beogradu
 • dvonedeljna poseta Great Ormond Street Hospital for Sick Children u Londonu,Ujedinjeno Kraljevstvo, mentor Prof. dr A. Pierro, 2004.godine
 • usavršavanje iz laparoskopske hirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, 2011. godine  
 • tečaj iz pedijatrijske kolorektalne hirurgije, organizovan od strane gostujućeg prof. M. Levitta na Klinici za dečju hirurgiju u Novom Sadu, u okviru 2. Kongresa dečjih hirurga Srbije i 11. Dunavskog simpozijuma dečjih hirurga, 2012. godine  

Publikacije:
Autor 50 stručno-naučna rada iz oblasti dečje, neonatalne hirurgije i dečje urologije, publikovanih u domaćim i stranim časopisima, a takođe i prezentovanih na  stručnim sastancima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Koautor sam tri poglavlja iz dečje hirurgije u knjizi Pedijatrija - Udžbenik za poslediplomsko usavršavanje lekara, II izdanje. Akademska misao, Beograd, 2022, urednika prof. dr R. Bogdanović i prof. dr N.  Radlović.  

Originalni radovi in extenso u časopisima sa JCR liste:

 1. Rasic P, Jovanovic-Tucovic M, Jeremic M, Djuricic SM, Vasiljevic ZV, Milickovic M, Savic D. B7 homologue 3 as a prognostic biomarker and potential therapeutic target in gastrointestinal tumors. World J Gastrointest Oncol. 2021;13(8):799-821. M22   IF:3,393
 2. Savic Đ, Miličković M, Ilić P, Vukadin M, Stojakov D. Esophageal achalasia in a two-year-old boy. Srp Arh Celok Lek. 2020;148(11-12):765-8. M23   IF:0,207
 3. Stojakov D,   Miličković M,   Minić P,   Vukadin M,   Stanković N,   Savić Đ.   Surgical treatment of acquired tracheoesophageal fistula caused by balloon dilatation of corrosive esophageal stricture in a child. Vojnosanit Pregl. 2020;77(10):1097–100. M23   IF:0,168
 4. Rasic P, Bosnic S, Vasiljevic ZV, Djuricic SM, Topic V, Milickovic M, Savic D. Abiotrophia defectiva liver abscess in a teenage boy after a supposedly mild blunt abdominal trauma: a case report. BMC Gastroenterol. 2020;20(1):267. M23   IF:3,067
 5. Stanković N, Djordjević D, Rondović G, Kostić Z, Zeba S, Milosavljević S, Savić Đ, Miličković M, Grujic B, Đuričić S, Milanović M, Stanojevic I. Neutrophil myeloperoxidase index in pediatric acute appendicitis. Vojnosanit Pregl. 2019:76(9):898-905. M23    IF:0,152
 6. Savic Đ, Grujić B, Stanković N, Miličković M, Stanković Z, Kojović V. Congenital diaphragmatic hernia associated with esophageal atresia, tracheoesophageal fistula and total anomalous pulmonary venous connection in a premature twin newborn. Vojnosanit Pregl. 2019;76(7):745-8. M23 IF:0,152
 7. Stankovic N, Surbatovic M, Stanojevic I, Simiæ R, Djuricic S, Milickovic M, Grujic B, Savic D, Marinovic VM, Stankovic M, Vojvodic D. Possible cytokine biomarkers in pediatric acute appendicitis. Ital J Pediatr. 2019;45(1):125-33. M22 IF:2,185
 8. Savić Đ, Đuričić SM, Miličković M, Đokić D, Grujić B, Vukadin M, Samardžija G. Extraskeletal Ewing sarcoma in the anterior abdominal wall. Srp Arh Celok Lek. 2018;146(3-4):207-10.  M23  IF:0,299
 9. Ilic P, Jankovic M, Milickovic M, Dzambasanovic S, Kojovic V. “Laser-fenestration vs. electrosurgery-incision of the ureterocele in neonatal patients ”. Urol J. 2018;15(2):27-32. M23 IF:1,463
 10. Ilic P, Jankovic M, Milickovic M, Dzambasanovic S, Kojovic V. Ureterocele fenestration with holmium laser in neonates. Ann Ital Chirurg. 2018;89:81-5.  M23 IF:0,793
 11. Stanković N, Stanojević I, Đorđević D, Kostić Z, Udovičić I, Miličković M, Savić Đ, Grujić B, Đuričić S, Šurbatović M. Neutrophil-to-lymphocyte ratio in pediatric acute appendicitis. Vojnosanit Pregl. 2018; 75(1):46-55.  M23 IF:0,272
 12. Miličković M, Savić Đ, Stanković N, Vukadin M, Vlahović A, Božić D. Transverse colon volvulus in neurologically impaired patient as an emergency surgical condition – case report. Vojnosanit Pregl. 2017;74(1):78-80. M23  IF:0,405
 13. Milickovic M, Savic D, Grujic B, Vlahovic A, Vukadin M, Stajevic M, Kojovic V. Gastric tube esophageal reconstruction in children with esophageal atresia and caustic stricture Study of clinical value based on 25 single-center. Centre experience. Ann Ital Chir. 2016;87:589-94. M23 IF:0,56
 14. Marinovic VM, Lukac M, Mikovic Z, Grujic B, Milickovic M, Samardžija G, Stojanovic A, Sabbagh D. Outcome differences between simple and complex gastroschisis. Ann Ital Chir. 2016;87:525-30. M23 IF:0,56
 15. Vukadin M, Savic D, Malikovic A, Jovanovic D, Milickovic M, Bosnic S, Vlahovic A.  Analysis of prognostic factors and mortality in children with esophageal atresia. Indian J Pediatr. 2015;82(586-90). M23 IF:0,808

Ostali radovi u časopisima sa JCR liste:

 1. Savic D, Milickovic M, Todorovic S, Vukadin M, Vlahovic A, Grujic B, Stajevic M. Recurrent Pheochromocytomas in a Child with Familial von Hippel-Lindau Syndrome. Indian J Pediatr. 2016;83(9):1045-6.  M23   IF:0,945 / 2 = 0,4725

Radovi u časopisima indeksiranim u SCIENCE CITATION INDEX Expanded (SCIe), bez IF:

 1. Vukadin M, Savic D, Milickovic M, Vlahovic A. Congenital prepubic urachal-cutaneous fistula. Turk J Urol. 2019;45(6):474-6.


Profesionalna članstva
Sekcije za dečju hirurgiju,  Hirurške sekcije i Udruženja endoskopskih hirurga Srbije, kao i Evropskog udruženja dečjih hirurga (EUPSA).
Stalni član Konzilijuma za lečenje dece sa malignim tumorima IMD i Tima za zdravstvenu zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja IMD.
Član sam Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za slanje dece na lečenje u inostranstvo.

Stručne aktivnosti
Od avgusta 2020. g. koordinator u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije internacionalne retrospektivne naučne studije pod nazivom “Sakrokokcigealni teratom”, pod rukovodstvom Prof L.W.Ernest van Heurn-a iz Akademskog medicinskog centra u Amsterdamu, Holandija, a pod okriljem Evropskog udruženja dečjih hirurga (EUPSA), koja je u toku
2018-2020.godine angažovana na projektu "Razvoj forenzike i forenzičke obrade lica mesta" (oblast rodno zasnovanog nasilja), a koji se realizuje u sklopu " Švedsko - srpskog saradničkom policijskog programa“ (SPAP III)
Suorganizator i korukovodilac seminara pod nazivom „Uloga lekara u zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja“ u okviru kontinuirane medicinske edukacije (KME) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019.g.
Član naučnog odbora IV Kongresa dečjih hirurga Srbije s međunarodnim učešćem u Beogradu, od 11. do 14. aprila 2018.g.
2017-2022 angažovana kao glavni iztraživač u kliničkoj studiji „Prospektivno, randomizovano, aktivno kontrolisano, jednostruko slepo kliničko ispitivanje na paralelnim grupama za procenu bezbednosti i efikasnosti fibrinskog lepka Grifols (FS Grifols) kao dodatka hemostazi u toku operacije kod pediatrijskih pacijenata“
2000-2004 angažovana na UNICEF projektu: „Urgentna pedijatrijska stanja“
1994-1995 angažovana na naučnoistraživačkom projektu Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije pod nazivom: „Klinička ispitivanja od posebnog značaja za usavršavanje dijagnostike i terapije“, podprojekat „Rano otkrivanje neuroblastoma kod dece“    

Strani jezici
Engleski