spec. interne medicine, alergolog i klinički imunolog

Ass. dr sci. med. Maja Stojanović

Maja Stojanović

U Acibadem Bel Medicu radi:
Preglede, dijagnostiku i lečenje  ambulantih i hospitalizovanih bolesnika sa poremećajem imunskog odgovora  (imunodefijiencije, autoimunost)

Radno iskustvo
Od 2018. - Klinički asistent na katedri Interne medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu
Od 2012. -  Klinika za alergologiju i imunologiju, Klinički centar Srbije
Od 2008. - Bel Medic; od 2019. Godine – Bel Medic (konsultant)

Obrazovanje
2002. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2011. - Akademska specijalizacija iz imunologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016. - Doktorske akademske studije – Inflamacija i autoimunost (u toku), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016. - Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2019. - Uža specijalizacija iz alergologije i kliničke imunologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2022. - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski jezik

Posebna sfera interesovanja

 • Klinička imunologija
 • Sistemski vaskulitisi: Takayasu arteritis, gigantocelularni (temporalni) arteritis, ANCA asocirani vaskulitisi, Churg Strauss sindrom
 • Sistemske autoimunske bolesti: sistemski eritemski lupus, sitemska skleroza, Sjogrenov sindrom, inflamatorne miopatije: polimiozitisi, dermatomiozitisi, mešana bolest vezivnog tkiva
 • Urodjene poremećaji imunskog sistema (imunodeficijencije): agamaglobulinemije, selektivne hipogamaglobulinemije: IgA, potklasne IgG imunodeficijencije, hipogamaglobulinija sa raznolikim početkom (česta varijabilna imunodeficijencija, CVID)  i sve ostale imunodeficijencije dijagnostikovane u dečijem dobu kojima je potrebno praćenje po ulasku u adultni period
 • Sekundarne (jatrogene) imunodeficijencije; poremećaji imunskog odgovora nakon primenelekova koji dovode do poremećaja imunskog odgovora, najčešće imunosupresivnih lekova ili nekih bioloških lekova
 • Intravenska primena imunoglobulina u supstitucionim i imunomodulatornim dozama
 • Antifosfolipidni sindrom
 • IgG4 udružena multisistemska bolest i druge fibroinflamatorne bolesti; retroperitonealna fibroza nejasnog porekla
 • Bolesti plućnog intersticijuma (fibroze pluća) u sklopu sistemskih autoimunskih bolesti
  Primena biološke terapije u sistemskim autoimunskim bolestima, vaskulitisima i određenim alergološkim bolestima
 • Imunologija sepse

Profesionalna članstva

 • EUVAS (European Vasculitis Society)
 • CIS (Clinical Immunology Society)
 • ESID (European Society of Immunodeficiency)
 • EAACI (European Academy for Allergy and Clinical Immunology)
 • WAO (World Allergy Organisation)
 • AAAAI (American Academy for Allergy, Asthma and Clinical Immunology)
 • SLD (Srpsko lekarsko društvo)
 • SLD – Sekcija za alergologiju i kliničku imunologiju
 • DIS (Društva imunologa Srbije)
 • UAKIS – Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Srbije 
 • SGPI - Srpska grupa za primarne imunodeficijencije
 • URES - Udruženje reumatologa Srbije


Publikacije
Autor i koautor velikog broja stručnih radova u oblasti bazične, kliničke imunologije i alergologije

Dostignuća i priznanja

Od oktobra 2021. godine poseduje diplomu “Certificate of Excellence in Allergology and Clinical Immunology” nakon položenog medjunarodnog ispita (EAACI/UEMS exam) iz alergologije i kliničke imunologije u organizaciji Evropskog udruženja alergologa i kliničkih imunologa (EAACI) sa sedištem u Cirihu, Švajcarska

Dobitnik  prestižnih stipendija i „travel grantova“ za edukacije iz oblasti  kliničke imunologije i alergologije u Evropi i Americi: EFIS (European  Federation of Immunology Societies), EULAR (European League Against  Rheumatism), AAF Open Medical Institute/Columbia University, WAO, EAACI,  AAAAI, ESID