logoped i neuropsiholog

Prof. dr Mile Vuković

 Mile Vuković

logoped i neuropsiholog

Prof. dr Mile Vuković

U opštoj bolnici Bel Medic radi:

•    Sistematske logopedske preglede

•    Dijagnostiku i terapiju govorno-jezičkih poremećaja kod dece.

•    Dijagnostiku i terapiju poremećaja govornih, jezičkih i kognitivnih  funkcija nastalih posle moždanog udara, traumatske povrede mozga, tumora  mozga, demencije i drugih oblika neuropatologije.

•    Neuropsihološko testiranje nakon moždanog udara, traumatske povrede mozga, tumora mozga, i kod osoba sa demencijom.

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 1995. - Bel Medic

1986. - Saradnik Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu (Predškolska ustanova Ivanjica)

1987. - Dom zdravlja Zemun

1990. - 2000. - Konsultant na Neurološkoj klinici KCS

1989. - Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i  rehabilitaciju, gde i sada radi u zvanju i na radnom mestu  redovnog profesora.

2002. - 2004 i 2011. - 2015. - Bio je prodekan za nastavu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

2005. - 2010. - Bio je višegodišnji član Komisije za polaganje stručnog ispita za  logopede pri Fakultetu za specijalnu edukaicju i rehabilitaciju;  predsednik Komisije za polaganje stručnog ispita za zdravstvene  saradnike pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije; član republičke  stručne Komisije za prevenciju i lečenje poremećaja sluha i govora

Obrazovanje:

•    Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu (ranije Defektološki fakultet), Odsek za logopediju, Student generacije 1985.

•    Magisterijum iz Neuropsihologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 1990.

•    Doktorat (Simptomatologija i restitucija jezičkih i kognitivnih  funkcija kod bolesnika sa traumatskom afazijom), Fakultet za specijalnu  edukaciju i rehabilitaciju, 1993.

Stručna usavršavanja:

•    London, 1989.

•    Cirih, 2006.

•    Stokholm, 2014.

•    London, 2015.

Publikacije:

•    Glavni i dogovorni urednik za izdavačku delatnost Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju od 2012.

•    Recenzent je radova objavlejnih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Profesionalna članstva:

•    Međunarodno udruženje neuropsihologa

•    Evropsko udruženje za mozak i ponašanje

•    Udruženje logopeda Srbije

•    Društvo defektologa Srbije

•    Član je uređivačkog odbora nacionalnih i međunarodnih časopisa.

Stručne aktivnosti:

•    Genetička osnova razvića i patogeneza bolesti čoveka

•    Razvoj normalnog i patološkog govora

•    Fenomenologija smetnji i poremećaja u razvoju

•    Izrada programa preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom paotologijom.

•    Klinički oblici govornih i jezičkih poremećaja kod osoba sa traumastkom povredom mozga (rukovodilac)

•    Poboljšanje kvaliteta života osoba sa posledicama moždanog udara (rukovodilac)

•    Evaluacija tretmana stečenih poremećaja govora i jezika (rukovodilac).

Strani jezici:

Engleski i ruski jezik

Posebna sfera interesovanja:

Afaziologija, Klinička neuropsihologija, Neurolingvistika, psiholingvistika

Dostignuća i priznanja:

•    Veći broj radova objavljenih u časopisima sa SCI liste;

•    Univerzitetski udžbenik (Afaziologija), štampan u četiri izdanja;

•    Tri knjige/monografije: Traumatska afazija, Poremećaji komunikacije kod traumatskih oštećenja mozga, Tretman afazija (štampana u dva izdanja)

•    300 radova objavljenih u tematskim zbornicima i časopisima ili saopštenih na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima.

•    Nagrada za rad prezentovan na BAS conferenciji, London,  2015. godine


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!