internista kardiolog

Doc. dr sci. med. Nemanja Đenić

Nemanja Đenić

U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic radi:

Kardiološke preglede,  ultrazvuk srca, testovi opterećenja, 24h holter EKG i krvnog pritiska,  praćenje i lečenje vitalno ugroženih hospitalizovanih pacijenata

Radno mesto / Radno iskustvo

  • 2005. – Acibadem Bel Medic
  • 2000. – Interventni kardiolog u Klinici za urgentnu internu medicinu Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

Obrazovanje

  • U završnoj fazi odbrana gotovog  doktorskog rada pod naslovom – Procena kliničkog značaja nedovoljnog  protoka krvi, posle primarne perkutane intervencije, kod bolesnika sa  akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom.
  • 2011. - Subespecijalizacija iz Kardiologije2010. - Magisterijum iz kardiologije
  • 2005. - Specijalizacija iz Interne Medicine
  • Asistent na Medicinskom fakultetu univerziteta odbrane u Beogradu

Publikacije

  • Dva poglavlja u knjigama
  • Više od 10 radova i usmenih prezentacija na internacionalnim kongresima TOBI-Venecija, PCR Pariz, BASICS Beograd

Profesionalna članstva

Član Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, radne grupe za interventnu kardiologiju

Strani jezici

  • Engleski

Posebna sfera interesovanja

  • Ateroskleroza, angina pectoris, interventna kardiologa stentovi, balon dilatacije krvnih sudova srca, hipertenzija.