internista pulmolog - onkolog

Prof. dr Nevena Sečen

 Nevena Sečen

internista pulmolog - onkolog

Prof. dr Nevena Sečen

Usluge

Pregled pulmologa

U opštoj bolnici Bel Medic radi:


Radno mesto / Radno iskustvo:
1985. - Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Klinika za pulmološku onkologiju
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za internu medicinu, Redovni profesor
2001. - 2009. - Prodekan za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
2001. - Pomoćnika Direktora  za nastavu,nauku i istraživačko-razvojni rad
2001. - Načelnika Odeljenja za hemioterapiju karcinoma bronha u okviru Klinike za pulmološku onkologiju
2001. - Član je Stručnog kolegijuma Instituta, Komisije za nastavu i Etičkog odbora

Obrazovanje:
Medicinski fakultet, Novi  Sad
2005. - Uža specijalizacija iz pulmologije, Ministarstvo zdravlja R Srbije
1994. - Subspecijalizacija iz onkologije
1990. - Specijalizacija iz pneumoftiziologije

Stručna usavršavanja:
1987. - odbranila magistarski rad pod naslovom “ Značaj bronhoalveolarne lavaze (BAL-a) kod plućnih bolesti“
1998. - odbranila doktorsku tezu pod naslovom "Prognostički faktori u  planiranju tretmana obolelih od mikrocelularnog karcinoma bronha“
1993. - Asistent na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
1999. - Docent na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
2004. - Vanredni profesor na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
2009. - Redovni profesor na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
1980 - „Agostino Gemelli“ Ospedale Universita catholica, Roma, Italia - mesec dana (studentska praksa iz interne medicine)
1981. - „Komunen hospital“ Copenhagen, Denemark, studentska praksa iz hirurgije- mesec dana
1986.  - "Royal Northern Hospital“,London, UK, Internal medicine - Chest  medicine - prof. dr Gerant Games i UCH, Lonodon, Prof Dr Stephan Spiro,  tri meseca (klinička imunologija)
1988. - “Ospedale respiratoria“ Parma, Italia, Prof dr Dari Oliveri,  jedan   mesec (klinička imunologija)          
1993. - „Ospedale Civile - Oncologia medica“ Ravena, Italia, Dott. G. Rosti, jedan mesec        
1995. - Semmelweis medical university, Dept. of pulmonology,Budapest, Hungary
Prof,.Dr Pal Magyar 1 mesec (Terapija karcinoma bronha)
2002. - Rurlandklinik, Essen, Deutschland, Prof. dr J Konietzko -Pneumonologie, jedan mesec
2002. - West Deutsch Tumor Zentrum - Chemotherapie, OA Wilfried Eberhardt, MD PhD, Essen, Deutschland, dva meseca
2010. - Frankfurt School of Finance - Health management, Seminar
2011.  - Hopitaux Universitaires de Strasbourg Novel Hopital Civil-NHC,  Strasbourg, France, Services de Pneumologie, Chef de Service
Prof dr Elisabeth Quoax, jedan mesec

Publikacije:
Učestvovala  je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima sa stručnim radovima kao  autor, koautor i sa uvodnim predavanjima. Ima ukupno objavljenih 125  radova, 7 su sa SCI.

Profesionalna članstva:
Član Društva lekara Vojvodine SLD
Član Udruženja pulmologa Srbije
Član BUON-a ( Balkanske unije onkologa)
Član ERS-a (European Respiratory Society)
Član ESMO (European Society of Medical Oncology)
Član IASLC  (International Asociation for Lung Cancer)
Član recenzentskog odbora Izdavačke delatnosti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (2001-2009)
Član Izdavačkog odbora časopisa respiratorne medicine Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici „Pneumon“
Član Izdavačkog odbora časopisa studenata medicine medicinskog fakulteta u Novom Sadu „Esculap“ (2001-2009)
Član Etičkog komiteta Instituta za plućne bolesti Vojvodine (2001 – danas )
Član ekspertskog tima za medjunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu (2002-2009)
Član Uređivačkog odbora Bosnian Journal of Basic Medical Sciences (2010-
Član Republičke stručne komisije za onkologiju (RSK za onkologiju) (2008 - 2010) i (2012-
Član Republičke stručne komisije za citostatike (2011 - 2012)
Član Komisije za citostatike Republičkog Fonda za zdravstvo - RFZO (2011 -  
Član DAAD stipendista  (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
Član EGIDE stipendista (Centre francais pour l'accueil et les echanges internationaux)
Međunarodni  član za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o  akreditaciji visokoškolskih ustanova u BiH, imenovana od Agencije za  razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, BiH (2010 – danas)

Strani jezici:
Engleski
Nemački
Italijanski
Ruski (bazični nivo)

Dostignuća i priznanja:
Za međunarodnu  univerzitetsku saradnju u oblasti medicine između Srbije i Francuske,  Ministar za obrazovanje francuske vlade je  2010.g. imenovao za Orden  Viteza reda Akademske palme (Chevalier dans l’Ordre des Palmes  academiques).


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!