Pneumoftiziolog - pulmolog

Doc. dr sc.med. Rade Milić

Rade Milić

Specijalističke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, testove plućne funkcije, alergološke  kožne probe, tumačenje radiografija grudnog koša, pleuralne punkcije,  biopsije pleure.

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 2011. godina do danas- Načelnik Kabineta za plućne bolesti Poliklinike VMA
 • 2010. godina - Specijalista pneumoftiziolog 1. Odeljenja Klinike za plućne bolesti VMA
 • 2003 - 2006. godine – Upravnik Garnizonske ambulante Šabac
 • 2002 - 2003. godine – Obavezan lekarski staž na VMA
 • 2013-2019.- asistent na predmetu interna medicina, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Univerziteta odbrane u Beogradu
 • Jun 2019. i dalje - docent na Medicinskom fakultetu VMA, Univerziteta odbrane u Beogradu, na IAS na predmetima interna medicina, interna propedevtika, uvod u klinički rad, klinička onkologija, palijativna medicina (rukovodilac predmeta); nastavnik na OSS na predmetima palijativno zbrinjavanje i menadžment bola (rukovodilac predmeta) i zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Obrazovanje:

 • 2001. godina - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • 2002. godina - Škola rezervnih oficira sanitetske službe VMA
 • 2010. godina - specijalizacija iz pneumoftiziologije
 • 2016. godine - subspecijalizacija iz pulmologije
 • 2018. godine – doktorske akademske studije

Publikacije

 • Autor i koautor u više od 50 naučnih, stručnih radova i saopštenja na kongresima, od toga 9 na „sci“ listi.

Profesionalna članstva

 • Lekarska komora Srbije
 • Srpsko lekarsko društvo- pneumoftiziološka sekcija
 • Evropsko udruženje medikalnih onkologa (ESMO)
 • Medapp udruženje (predsednik odbora za respiratornu medicinu)

Strani jezici

 • Engleski

Posebna sfera interesovanja:

 • Torakalna onkologija, astma, hronična opstrukcijska bolest pluća, nespecifične zapaljenske bolesti pluća, plućna tromboembolija

Dostignuća i priznanja:

 • Više puta pohvaljivan i nagrađivan za rezultate u profesionalnoj službi