specijalista fizikalne medicine

Sci. dr med. Slobodan Branković

Slobodan Branković

U opštoj bolnici Acibadem Bel Medic obavlja:

Pregledi  bolesnika sa degenerativnim reumatizmom, vanzglobnim reumatizmom i  oboljenjem kičmenog stuba, davanje lokalnih infiltracija  periartikularno, paravertebralnih infiltracija, punkcije zglobova i  davanje intraartikulnih injekcija.

Radno mesto / Radno iskustvo:

2018. - Acibadem Bel Medic

Do 2013. - Institut za reumatologiju Beograd, Načelnik Otseka fizikalne medicine i rehabilitacije

Obrazovanje:

Medicinski  fakultet u Beogradu, poslediplomske i doktorske studije iz fizikalne  medicine, Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Publikacije:

Autor i koautor  u više od 150  naučnih i  stručnih publikacija objavljenih u domaćoj i stranoj medicinskoj   literaturi. Autor sam više poglavlja u udžbenicima iz oblasti  reumatologije. Bio sam koordinator u pisanju Vodiča za lečenje artroze i  učesnik u pisanju Vodiča za lumbalni sindrom i Vodiča za lečenje  reumatoidnog artritisa, za lekare u Srbiji.

Profesionalna članstva:

Bio  sam član katedre za poslediplomsku nastavu iz reumatologije na  Medicinskom fakultetu u Beogradu od 1989. god.  i član katedre za   balneoklimatologiju od 2004. god. Mentor u više subspecijalističkih i  magistarskih radova.

Stručne aktivnosti:

Organizovao sam i bio  rukovodilac ili učesnik više  stručnih sastanaka u okviru Kontinuirane medicinske edukacije u Srbiji i  u zemljama u okruženju.  Učesnik  više naučnih projekata Ministarstva  za nauku i tehnologiju Srbije iz oblasti reumatologije, a bio sam i  glavni istraživač, koordinator ili istraživač u više istraživačkih  kliničkih studija od 1995.

Strani jezici:

Engleski

Posebna sfera interesovanja:

Fizikalna terapija i rehabilitacija reumatoloških bolesnika