specijalista ginekologije i akušerstva

Prof. dr Snežana Rakić

Snežana Rakić

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije
Školske  1980./81.god upisala je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i  diplomirala 21.05.1986, sa prosečnom ocenom 9,25. Od 1981.- 1986. radila  je kao demonstrator na Institutu za anatomiju Medicinskog fakulteta.  Objavljivala je studentske radove u časopisu Medicinski podmladak.

Magisterijum
1987. upisala je postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
Odbranila je magistarski rad  1992. godine, pod nazivom:
Uloga  urinarnog estriola i humanog placentnog laktogena kad pacijentkinja sa  hipertenzivnim sindromom u trudnoći u odnosu na stanje ploda na  rodjenju,  mentor Prof. dr Radmio Jovanović, pred komisijom u sastavu:  prof. dr Radmio Jovanović, prof. dr Žarko Pilić, prof. dr Helena Lončar.

Specijalizacija
Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je marta 1994. god sa odličnim uspehom.

Doktorat
Odbranila  je doktorsku disertaciju 1996. godine pod nazivom: Neurološki razvoj  fetusa i metode za njegovu evaluaciju tokom intrauterusnog života»  mentor Prof. dr Atanasije Marković na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu pred komisijom: Prof. dr Atanasije Marković mentor, Doc. dr  Nebojša Radunović komentor, Prof. dr Slobodan Runić, čime je  stekla  zvanje doktora medicinskih nauka.  

Dosadašnji izbori u nastavna i naučna  zvanja
Za  asistenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom  fakultetu u Beogradu izabrana je 03.12.1997. godine, reizabrana  27.12.2001. i 28.12.2005. godine,  10.07.2006.godine je izabrana u  zvanje  docenta. U zvanje vanrednog profesora izabrana je 2012. god., u zvanje redovnog profesora 2017. godine.

Član je međuodeljenskog odbora SANU za biologiju I humanu reprodukciju.
U periodu od 2000. - 2004. Godine bila predsednik Sekcije za perinatalnu medicine SLD-a.
Načelnik odeljenja porodilišta GAK “Narodni front”do 2021.
Predsednik Ginekološko akušerske sekcije SLD-a od 2012. godine i dalje.
Od oktobra 2013.-2017. godine obavljala poslove V.D.Direktora GAK „Narodni front“.
Aktivno govori engleski i italijanski jezik.