internista

Dr Srđan Kafedžić

Dr Srđan V. Kafedžić je lekar specijalista interne medicine, interventni kardiolog i klinički asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  
Poseduje više od 18 godina iskustva rada u kliničkom praćenju, neinvazivnim i invazivnim procedurama sa kardiološkim bolesnicima.
U dosadašnjoj karijeri je obavio više od 4000 invazivnih koronarografija i oko 3000 perkutanih koronarnih intervencija (PCI).  


U Opštoj bolnici Acibadem Bel Medic radi

 • Kardiološki pregled ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata
 • Ehokardiografski pregled (transtorakalni ultrazvuk srca)
 • Ergometrijski test (test fizičkim opterećenjem)
 • 24h Holter EKGa
 • 24 h Holter krvnog pritiska
 • Invazivnu koronarografiju (kateterizacija srca)
 • Invazivna hemodinamska procena značajnosti stenoza (FFR)
 • Perkutane koronarne intervencije (Primarne u sklopu akutnog infarkta miokarda i elektivne)
 • Implantacija privremenog vodiča ritma srca (pacemaker)
 • Perikardiocenteza  

Obrazovanje

 • 1995. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (prosečna ocena 9,60)
 • 2013. - Specijalizacija iz Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (ocena na ispitu 5,0)
 • 2015. - Subspecijalističke studije iz kardiologije (prihvaćena tema za rad)  
 • 2021. - Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu  
   

Bolnička zvanja

 • 2004. - 2005. - Lekarski staž i položen stručni ispit , KBC Zemun
 • 2005. - 2009. - Klinički lekar, Internistička služba, KBC Zemun
 • 2009. - 2013. - Specijalizacija  iz Interne medicine, Kardiološko odeljenje, Internistička služba, KBC Zemun
 • 2013. - Specijalista Interne medicine, Služba kardiologije, KBC Zemun
 • 2009. - Interventni kardiolog na obuci a potom i samostalni Interventni kardiolog (2013) , Služba kardiologije KBC Zemun
 • 2021. - Konsultant, OB Acibadem  Bel Medic
 • 2022. - Klinički asistent na Katedri za Internu medicinu ,Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Članstvo u domaćim stručnim udruženjima

 •  2003. - Član - Srpsko lekarsko društvo
 •  2007. - Član - Udruženje kardiologa Srbije
 •  2007. - Član-  Ehokardiografsko udruženje Srbije (ECHOS)

 Članstvo u međunarodnim stručnim udruženjima

 • 2007. - European Society of Cardiology
 • 2006. - Association of Clinical Research Professionals (APPI-ACRP)
 • 2013. - European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI)
 • 2013. - Heart Failure Association

Diplome i sertifikati

 • 2007. - ERC sertifikat za ALS
 • 2013. - EACVI sertifikat iz adultne transtorakalne ehokardiografije
 • 2021. - ECHOS sertifikat za transtorakalnu ehokardiografiju
 • 2020. - GCP sertifikat za obavljanje kliničkih studija

Nagrade i priznanja   

 •  2002. - Stipendija Ambasade Kraljevine Norveške

Internacionalne studije

 • CIBIS-ELD (istraživač)
 • STREAM (Studijski koordinator u centru/istraživač)
 • SIGNIFY (Studijski koordinator u centru/istraživač)
 • KARE (Studijski koordinator/istraživač)
 • CENTURY (Studijski koordinator/istraživač)
 • MASTER  (istraživač)
 • COOL AMI EU CASE SERIES (Studijski kkordinator u centru/Istraživač)
 • COOL AMI PILOT (Studijski koordinator u centru /Istraživač)
 • COOL AMI PIVOTAL (Studijski koordinator u centru /Istraživač)
 • TRVD (Studijski koordinator u centru /Istraživač)

Publikacije
16 „in extenso” radova objavljenih u domaćim i internacionalnim časopisima sa kumulativnim IF od 56,591            
Autor i koautor u 14 izvoda u zbornicima međunarodnog skupa Kontributor i koautor u dve knjige iz oblasti adultne transorakalne ehokardiografije.

Strani jezici  
Engleski

Posebna sfera interesovanja 
Ateroskerotska bolest srca, savremeno perkutano lečenje bifurkacionih lezija (suženja na račvama koronarnih arterija), hemodinamska procena značajnosti suženja na koronarnim arterijama i mikrocirkulaciji (CFR, FFR, RFR, IMR), srčana insuficijencija.