internista kardiolog

Dr Stevo Stojić

Stevo Stojić

Radno mesto / Radno iskustvo
Dom zdravlja Pančevo 1995-1998g.
Opšta bolnica Pančevo, internista, kardiolog, od 1998g -2020g.
Panskener, Poliklinika, Pančevo, kardiolog, konsultant od 2017g.
Stomatološki fakultet u Pančevu, saradnik u nastavi, 2012-2014g.

Veštine
Ehokardiografija, test fizičkim opterećenjem, Holter EKG, ambulatorni monitoring k.pritiska, klinička istraživanja

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1993g.
Specijalizacija interne medicine,  2000g.
Subspecijalizacija kardiologije , usmeni ispit, 2006 g., odbrana rada 2019g.
Odbrana magistarske teze iz oblasti kardiologije, 2008g.

Stručna usavršavanja
Ehokardiografija, bazični kurs, 2004g.
Kurs dobre kliničke prakse 2010 g., 2015g., 2018g.
Edukacija na kardiološkom odeljenju Opšte bolnice u Izoli, Slovenija, 2013g

Publikacije, koautor
Alirocumab and Cardiovascular Outcomes after Acute Coronary Syndrome.  NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, (2018), vol. 379 br. 22, str. 2097-2107
Alirocumab Reduces Total Hospitalizations and Increases Days Alive and Out of Hospital in the ODYSSEY OUTCOMES Trial. CIRCULATION-CARDIOVASCULAR QUALITY AND OUTCOMES, (2019), vol. 12 br. 11, str. –
Alirocumab Reduces Total Nonfatal Cardiovascular and Fatal Events The ODYSSEY OUTCOMES Trial (Article) JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, (2019), vol. 73 br. 4, str. 387-396
Effects of alirocumab on types of myocardial infarction: insights from the ODYSSEY OUTCOMES trial,  EUROPEAN HEART JOURNAL, (2019), vol. 40 br. 33, str. 2801-2809
Alirocumab in Patients With Polyvascular Disease and Recent Acute Coronary Syndrome ODYSSEY OUTCOMES Trial. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, (2019), vol. 74 br. 9, str. 1167-1176
Effect of Alirocumab on Mortality After Acute Coronary Syndromes An Analysis of the ODYSSEY OUTCOMES Randomized Clinical Trial. CIRCULATION, (2019), vol. 140 br. 2, str. 103-112

Profesionalna članstva
Evropsko udruženje kardiologa (ESC), od 2004 g.
Radna grupa za koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju u okviru ESC, od 2018 g.

Stručne aktivnosti
Kliničke studije

2011-2020 g., sproveo više međunarodnih klinički studija, kao glavni istraživač
“REDUCE” –  Arterijska hipertenzija, faza II
“IRIS” –  Stabilna angina pektoris, faza III
“CAROLINA“– Diabetes melitus , faza III
“ODYSSEY” – Terapija za snižavanje lipida nakon akutnog koronarnog sindroma, faza III
“VERTIS” – Diabetes melitus i kardiovaskularni  ishodi, faza III
‘’CLEAR Outcomes’’ – Hipolipemijska terapija kod nepodnošenja statina, faza III
‘’AEGIS- II’’ – Lipoprotein A kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom, faza III
STREAM 2- reperfuziona terapija kod starijih pacijenata sa akutnim infarktom miokarda , faza IV

Strani jezici
Engleski