Elektromioneurografija nogu (EMNG)

Elektromioneurografija (EMNG) je elektrodijagnostička metoda kojom se   ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogućnošću   utvrdjivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije. Njome se može   brzo i rano potvrditi klinička dijagnoza ili čak postaviti dijagnoza   bolesti i povreda perifernog nervnog sistema, nekih oboljenja i povreda   moždanih nerava (kao što je nervus facialis), a takođe je moguća i   eksploracija analnog i uretralnog sfinktera, kod oboljenja i povreda   kičmenih sakralnih korenova koji pudendalnim nervima inervišu pomenute   sfinktere.

U kliničkoj praksi, pre primene EMNG je neophodan   prethodno detaljan klinički i neurološki pregled, a po potrebi i neko  od  neuroradioloških ispitivanja (radiografija, magnetna resonanca,  skener i  dr.).

Elektromiografija (EMG) i elektroneurografija  (ENG) - EMNG  je izuzetno važna komplementarna metoda pri kliničkom  ispitivanju  nervnog sistema, a suverena je metoda kod praktično svih  neuromišićnih  bolesti. Primenjuje se kao:

 • Detekciona elektromiografija (EMG) - ispitivanje električne aktivnosti mišića
 • Stimulaciona   elektromiografija, ili elektroneurografija (ENG) - merenje brzine   provodljivosti  perifernih nerava - (sa mogućnošću nekih refleksoloških   ispitivanja kao što su H- refleks, Blink refleks, F-talas i druga).

 

Indikacije za EMNG:

 • Različite neuromišće bolesti (neuropatije)
 • Hronične bolesti, metabolička oboljenja (npr. dijabetična polineuropatija)
 • Nasledne bolesti (npr. urođene anomalije koštano-zglobog sistema)
 • Kompresije nerava (discus hernije)
 • Povrede kičme i ekstremiteta
 • Neke reumatološke bolesti tipa zapaljenja mišića (miositisa)
 • Postoperatovna stanja ili stanja posle oboljenja kičme i mozga
 • Razne druge povrede sa oštećenjem mišica i perifernih nerava
 • Sfinkterijelne slabosti usled bolesti (spina bifida)

U   dečjem uzrastu, zbog kasnije maturacije (sazrevanja) centralnog  nervnog  sistema (mozga), EMNG pregled je indikovan i kod nekih  poremećaja  tonusa, usporenog motornog razvoja, nejasnih slabosti ruku i  nogu,  raznih povreda i urođenih anomalija.

Pored toga što  predstavlja  dijagnostičku neurofiziološku metodu, EMNG je i  prognostička metoda, na  osnovu koje se može pratiti tok bolesti i  oporavak pacijenta, i  predvideti orijentacioni ishod bolesti ili  povrede.

Kako izgleda  EMNG pregled? - Pregled se radi bez narkoze  i nije bolan ukoliko postoji  saradnja sa pacijentom. Traje od 30 do 45  minuta i može biti manje ili  više neprijatan.  Ispitivanje se vrši na  tehnološki visoko  kompjuterizovanim aparatima, pri čemu se obično prvo  ispituje  provodljivost perifernih nerava, motornih i/ili senzitivnih.  To  ispitivanje se vrši najčešće perkutanim elektrodama (kroz kožu), dok  se  za ispitivanje mišića po pravilu uvek koriste sterilne iglene  elektrode.  Broj ispitivanih nerava i mišića zavisi od kliničke  dijagnoze. 

Pregled  se radi u svim uzrastima, i kod dece (od  samog rođenja). Ukoliko je  pacijent dete, poželjno je prisustvo jednog  roditelja.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
15.400,00