otorinolaringolog

Prof. dr Ksenija Ribarić Jankes

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:
Otorinolaringološke preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, vestibulometrijske testove

Radno mesto / Radno iskustvo

 • 1996. -  Bel Medic
 • 1992. - 2008. - Institut za neurologiju Kliničkog centra Srbije kao neurootolog
 • 1996. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni professor
 • 1986. - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, redovni profesor
 • 1982. - Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju u Zagrebu

Obrazovanje

 • Doktorsku disertaciju odbranila je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu  na temu
 • “Funkcionalna organizacija slušnih aferentnih veza u zdravih i gluhih” 1986.
 • Magisterijum na Medicisnkom fakultetu u Ljubljani na temu “Studija interference aferentnog toka auditornog, somatosenzornog i vizuelnog stimulusa pomoću mjerenja nespecifičnih cerebralnih evociranih potecijala” 1975.  
 • Specijalistički ispit iz Otorinolaringologije položila je 1974.
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1970.

Publikacije

 • Objavila je oko 140 naučnih i stručnih radova, od toga 24 citirana u Science Citation Index.
 • Poslednji rad objavljen je u januaru 2009.
 • Koautor je u dve knjige objavljene u SAD i u 6 knjiga objavljenih u Jugoslaviji.
 • Pogledajte PubMed listing publikacija

Profesionalna članstva
Svetsko društvo otorinolaringologa Collegium otorhinolaryngologicum amititiae sacrum od 1990.

Stručne aktivnosti
Bila je voditelj nekoliko naučnih projekata finansiranih od Ministarstva nauke Srbije.
Neurootologija i vrtoglavice