Farmakološki tretmani za lečenje SARS-CoV-2 infekcije

Na osnovu naučnog rada: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764727

Pandemija  COVID-19 predstavlja najveću svetsku zdravstvenu krizu ovog veka još od  izbijanja pandemije influenze 1918. godine. Trenutno ne postoji lek  niti vakcina za COVID-19.  Brzina i broj kliničkih ispitivanja  pokrenutih radi otrkića potencijalnih terapija za COVID-19 ističu i  potrebu i sposobnost da se prikupe kvalitetni dokazi čak i za vreme  pandemije. 

Hlorokvin i hidroksiklorokin 

Hlorokvin i  hidroksiklorokin su lekovi koji se koriste za prevenciju i lečenje  malarije, lupusa i reumatoidnog artritisa. Ne postoje kvalitetni dokazi o  lečenju SARS i MERS infekcije  hlorokvinom i hidroksihlorokvinom. U  Kini je pomoću hlorokvina uspešno izlečeno više od 100 pacijenata  obolelih od COVID-19. Međutim, podaci kliničkog ispitivanja i ishoda još  uvek nisu dostupni, što sprečava validaciju studije. 

U  Francuskoj je sprovedeno ispitivanje na 36 pacijenata (20 pacijenata u  interventnoj grupi  i 16 u kontrolnoj grupi) i pokazalo se poboljšanje  kod osoba koje su uzimale hidroksihlorokvin. Pacijenti u interventnoj  grupi dobijali su 200 mg hidroksihlorokvina na 8 sati, dok su pacijenti u  kontrolnoj grupi dobijali standardnu terapiju za ublažavanje simptoma  infekcije. Nakon 6 dana 70% (14/20) pacijenata u interventnoj grupi bilo  je asimptomatično. Autori takođe navode da se kombinacija  hidroksihlorovina sa azitromicinom kod šest pacijenata pokazala  superiornijom (6/6, 100%)  u poređenju sa monoterapijom  hidroksihlorokvinom (8/14, 57%).

Uprkos obećavajućim rezultatima, ova studija ima i nekolio ograničenja: 

  • Mala  veličina uzorka (samo 20 pacijenata u interventnoj grupi od kojih je  samo 6 pacijenata primilo kombinovanu terapiju hidroksihlorokvina i  azitromicina).
  • 6 pacijenata iz interventne grupe isključeno je iz analize zbog prevremenog prekida lečenja ili netolerancije na lekove.
  • Dugoročno praćenje ishoda je ograničeno. 

Ova  ograničenja u kombinaciji sa mogućim kardotoksičnim efektom kombinovane  terapije ne podržava usvajanje ovog režima lečenja bez dodatnih  studija. 

Studija rađena u Kini, koja je obuhvatila ispitivanje na  30 pacijenata, pokazala je nije bilo razlike u ishodima između  interventne grupe koje je primala 400 mg hidroksihlorokvina 5 puta na  dan u kombinaciji sa standardnom terapijom (upotreba interferona i  drugih antivirusnih lekova) i kontrolne grupe (87,7% u odnosu na  93,3%). 

U lečenju COVID-19 farmakokinetička studija preporučila  je optimalni režim doziranja hidroksihlorokvina od 400 mg dva puta  dnevno tokom jednog dana, a zatim 200 mg dva puta dnevno. Suprotno tome,  na osnovu kliničkog iskustva sa Whippleovom bolesću, preporučuje se  dnevna upotreba hidroksihlorokvina od 600 mg. 

Za sada nisu  zabeleženi štetni efekti za preporučenu dozu hlorokvina za lečenje  SARS-CoV-2 infekcije (39). Genralno, primena hlorokvina i  hidroksihlorokvina u trudnoći smatra se sigurnom. 

Lopinavir / Ritonavir i drugi antiretrovirusni lekovi 

Lopinavir / ritonavir, konbinacija lekova namenjena lečenju HIV-a, pokazala se efikasna za in-vitro lečenje nekih koronavirusa. 

Rani  izveštaji o upotrebi lopinavira / ritonavira za lečenje SARS-CoV-2  infekcije su uglavnom mala, retrospektivna istraživanja bez  rendomizacije, što otežava utvrđivanje direktnog efekta lečenja. 

Najčešće  korišćeno i preporučeno doziranje lopinavir/ ritonavir za lečenje  SARS-CoV-2 infekcije je 400 mg / 100 mg dva puta dnevno u trajanju od 14  dana. S obzirom na značajne interakcije lekova i potencijalne neželjene  reakcije, neophodno je oprezno koristiti i dobro pratiti pacijena  prilikom upotrebe ovih lekova. Neželjeni efekti lopinavir/ ritonavira  uključuju gastrointestinalne tegobe poput mučnine i proliva (do 28%) i  hepatoksičnost (2-10%). 20-30% COVID-19 pacijenata ima povišene  transaminaze, što može da pogorša negativne efekte terapije. Nedavno  objavljena nasumična kontrolna studija pokazala je da je odprilike 50%  pacijenata koji uzimaju lopinavir/ ritonavir  iskusilo neželjene efekte,  a 14% je prekunulo terapiju zbog gastrointestinalnih proglema. Povišen  nivo alanin transaminaza izazvan lekovima posebno je alarmantan jer može  pogoršati probleme sa jetrom i predstavlja kriterijum isključenja iz  studija. 

Ribavirin 

Sistematički pregled literature o  lečenju SARS-a ribavirinom pokazao je neupadljive rezultate u 26 od 30  studija, od kojih su 4 studije pokazale štetne efekate uključujući i  hematološku i jetrenu toksičnost.  U lečenju MERS-a, ribavirin, uglavnom  u kombinaciji sa interferonom, nije pokazao vidljive efekte.  Neubedljivi podaci o efikasnost ribavirina kao mod lečenja SARS i MERS  infekcija ukazuje na to da lek verovatno ima ograničenu vrednost u  lečenju COVID-19. 

Oseltamivir 

Oseltamivir se koristi za lečenje influenze (gripa) i nema dokumentovanu in-vitro aktivnost protiv SARS-CoV-2 infekcije. 

Umifenovir 

Umifenovir  je lek namenjen lečenju i profilaksi gripa. Trenutna doza od 200 mg na 8  sati za lečenje gripa i SARS-CoV-2 infekcije se proučava (NCT04260594).  Lečenje 67 SARS-CoV-2 pozitivnih pacijenata umifenovirom u prosečnom  trajanju od 9 dana u Kini je bilo povezano sa manjom stopom smrtnosti i  višom stopom otpusta iz bolnice u poređenju sa pacijentima koji nisu  uzimali umifenovir. 

Remdesivir 

Remdesivir je prvenstveno  namenjen za lečenje Ebole, međutim, upotreba remdesivira za lečenje  COVID-19 je takođe zabeležena. Klinička ispitivanja su u toku. Cilj je  da se utvrdi bezbednost i antiviralna aktivnost remdesivira kod  pacijenata sa blagim, srednjim i teškim simptomima SARS-CoV-2 infekcije  (NCT04292899, NCT04292730, NCT04257656, NCT04252664, NCT04280705). Od  posebnog značaja je dvostruko slepa, placebo kontrolisana klinička  studija NCT04280705, koja se uporedo sprovodi na više od 100 mesta u  svetu. Trenutna terapiska doza je 200 mg remdesivira intravenski prvi  dan praćena dnevnom infuzijom od 100 mg tokom hospitalizacije. 

Favipiravir 

Favipiravir  inhibira RNA polimerazu, zaustavljajući replikaciju virusa. Doza  favipiravira varira u zavisnosti od infekcije. Za lečenje COVID-19  predlaže se raspon doze od 2.400 do 3.000 mg na 12 sati x 2 doze, a  zatim doza održavanja od 1.200 do 1.800 mg na 12 sati. Kliničko iskustvo  sa upotrebom favipiravira za lečenje SARS-CoV-2 infekcije je  ograničeno. Jedno istraživanje uporedilo je favipiravir (n=120) sa  umifenovirom (n=120). Kod osoba sa umerenom infekcijom zapažene su  razlike u kliničkom oporavku sedam dana nakon upotrebe terapije u  favipiravir grupi (71,4% ) u poređenju sa umifenovir grupom (55,9%).  Nije bilo značajne razlike kod pacijenata sa umerenoteškim i teškim  simptomima. Dodatna ispitivanja su neophodna kako bi se potvrdila  efikasnost favipirava u lečenju SARS-CoV-2 infekcije.   

Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!